giovedì, marzo 01, 2007

La gara delle Sigle dei cartoni animati Secondo turno

Classifica del primo turno:

1°: Lupin III con 4 Voti;

2°: Lady Oscar con 3 Voti;

3°: Jeeg Robot d'accaio e Daitarn III con 2 Voti;

4°: Ufo Robot con 0 voti.

Passa il turno Quindi LUPIN III!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ecco le sigle di oggi:

Magica Emy:Mazinga Z:Candy Candy:Ken Shiro:Gigi la Trottola:Ecco le altre 5 sigle pretendenti il voto si chiuderà domani alle ore 16:00 circa.

Adie

Etichette: ,

29 Comments:

Blogger Conigliolo said...

Mazinga Z senza dubbio

5:39 PM  
Anonymous Peppe Vessicchio said...

A me se posso dire la mia piaciue molto il "Cantico delle Creature" musicato da Enzo Lanzi in Ralph Lauren nel concerto per viola,harmoniuom,colpi de bennato sul cofano di una Fiat Ritmo,fagotto,celesta e smusate coi pattine giù pe le scale:
Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so' le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.

Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentovare.

Laudato sie, mi' Signore cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si', mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si', mi' Signore, per frate Vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si', mi Signore, per sor'Acqua.
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si', mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.

Laudato si', mi Signore, per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba.

Laudato si', mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infrmitate et tribulatione.

Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato s' mi Signore, per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e serviateli cum grande humilitate.

--------------------------------
Anche l' UTANGULIZI di Mimmo Metozzi in swahili non è male,cantiamolo:

Zaidi ya mara moja Mtaguso Mkuu huu umewakumbusha watu wote heshima kuu ya DARAJA YA MAPADRE (Presbyterorum Ordinis)[1]. Lakini, maadamu mapadre hushika kazi iliyo muhimu sana na inayozidi kuwa ngumu katika harakati ya kulitengeneza upya Kanisa, basi imeonekana kuwa inafaa sana kujadili juu yao kwa ukamilifu na kina zaidi. Na yale yatakayoelezwa hapa hayana budi kuelekezwa kwa mapadre wote � hasa kwa wale wanaojishughulisha katika kuchunga roho za watu � ila yalinganishwe ipasavyo na hali ya mapadre ya kitawa. Mapadre, kwa ajili ya Daraja takatifu na ya utume wanaopewa na Maaskofu, wanapokelewa kumtumikia Kristo aliye Mwalimu, Kuhani na Mfalme; nao wanashiriki huduma yake, ambayo kwayo hapa duniani Kanisa hujengwa bila kukoma kuwa Taifa la Mungu, Mwili wa Kristo na Hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo, Sinodi hii takatifu inatangaza na kuamua haya yafuatayo kusudi huduma ya mapadre iweze kupata tegemeo lililo imara zaidi katika mazingira ya kichungaji na ya kibinadamu ya siku hizi, ambayo mara nyingi ni mapya kabisa; tena ili kusudi maisha yao yashughulikiwe ifaavyo zaidi.

Sura ya Kwanza

UPADRE KATIKA UTUME WA KANISA

Maumbile ya upadre
2. Bwana wetu Yesu Kristo, �ambaye Baba alimtakasa, akamtuma ulimwenguni� (Yn 10:36), huushirikisha Mwili wake wote wa fumbo ule mpako wa Roho ambao kwao alipakwa mwenyewe[2]: maana katika mpako huu waamini wote waunda ukuhani mtakatifu na wa kifalme, wamtolea Mungu hostia za kiroho kwa njia ya Yesu Kristo, na kuzitangaza fadhili zake Yeye aliyewaita ili kuwatoa katika giza na kuwapokea katika nuru yake ya ajabu[3]. Hivyo hakuna hata kiungo kimoja kisichoshiriki katika utume wa Mwili mzima, lakini kila kimoja miongoni mwake hakina budi kumtukuza Yesu moyoni mwake[4] na kumshuhudia Yesu kwa roho ya unabii[5].

Lakini Bwana mwenyewe, ili waamini waunganike katika mwili mmoja ambao �viungo vyake vyote havitendi kazi ileile� (Rum 12:4), aliwaweka baadhi yao kuwa wahudumu, hivi kwamba katika shirika la waamini wawe na mamlaka takatifu ya Daraja ili kutoa dhabihu na kusamehe dhambi[6], na vilevile watekeleze rasmi kazi ya kikuhani kwa ajili ya wanadamu. Hivyo, akiisha kuwatuma Mitume kama Yeye mwenyewe alivyotumwa na Baba[7], Kristo, kwa njia ya Mitume wenyewe, aliwashirikisha uwakfu wake na utume wake waandamizi wao, yaani Maaskofu[8], ambao tena dhima yao katika huduma ilifikilizwa kwa Mapadre[9] kwa Daraja ya chini zaidi. Nao, wakiwekwa katika Daraja ya Upadre, ni washiriki wa Daraja ya Maaskofu[10] ili utumishi wa kitume uliokabidhiwa na Kristo utekelezwe kwa utaratibu.

Kazi ya Mapadre, maadam imeunganika kiundani na Daraja ya Maaskofu, inashiriki mamlaka ya Kristo ambayo kwayo mwenyewe hukuza, hutakasa na kuongoza Mwili wake. Ndiyo sababu ukuhani wa mapadre, ijapo hudai kwanza sakramenti zinazoingiza katika ukristo, lakini hutolewa kwa njia ya ile sakramenti maalum ambayo kwa ajili yake mapadre, kwa mpako wa Roho Mtakatifu, hutiliwa muhuri wa pekee unaowafanya kuwa mfano wa Kristo Kuhani; hivi kwamba wawezeshwe kutenda kwa jina la Kristo na katika nafsi yake aliye kiongozi[11].

Aidha, mapadre wanalishiriki, kwa kadiri yao, jukumu la Mitume; ndiyo maana wanapewa kutoka kwa Mungu neema inayowawezesha kuwa wahudumu wa Yesu Kristo kati ya mataifa kwa njia ya huduma takatifu ya Injili, ili sadaka ya mataifa iwe ya kupendeza, na iliyotakaswa katika Roho Mtakatifu[12]. Maana kwa njia ya tangazo la kitume la Injili kweli Taifa la Mungu linaalikwa na kukusanywa, hivi kwamba wote wanaoshiriki katika Taifa hili, madhali wanatakaswa kwa Roho Mtakatifu, waweze kujitoa wenyewe wawe �hostia iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu� (Rum 12:1). Tena kwa njia ya huduma ya mapadre dhabihu ya kiroho ya waamini kweli inakamilishwa, kwa kuwa inaunganishwa na dhabihu ya Kristo aliye Mshenga pekee; maana kwa mikono ya mapadre na kwa jina la Kanisa zima dhabihu hii hutolewa katika Ekaristi pasipo kumwaga damu na kwa mtindo wa kisakramenti, hadi Bwana mwenyewe atakapofika[13]. Napo ndipo inapolenga huduma ya mapadre na kupewa kipeo chake. Maana utumishi wao unaoanza kwa tangazo la Injili, hupewa nguvu yake na matunda yake kutoka katika dhabihu ya Kristo; na madhumuni yake ndiyo kwamba �mji mzima uliokombolewa, yaani kusanyiko na jamii ya watakatifu, ujitoe kwa Mungu uwe dhabihu ya kilimwengu (universale sacrificium) kwa njia ya Kuhani Mkuu, ambaye pia alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu katika mateso yake, ili kutufanyiza tuwe mwili wa Kichwa kitukufu namna hii�[14].

Hivyo, shabaha wanayolenga mapadre kwa huduma na maisha yao ndiyo utukufu wa Mungu Baba wanaopaswa kuutafuta katika Kristo. Nao utukufu u kwamba wanadamu wapokee kwa utambuzi, kwa hiari na kwa moyo wa shukrani kazi timilifu ya Mungu iliyotendeka katika Kristo na kuidhihirisha katika maisha yao yote. Kwa sababu hiyo, mapadre, wawe wanajitolea katika sala na maabudu, wawe wanalihubiri neno [la Mungu], wawe tena wanatoa dhabihu ya Ekaristi na kutoa sakramenti nyingine, ama wanatekeleza huduma nyingine kwa kuwatumikia watu, basi wanachangia katika kuukuza utukufu wa Mungu na wakati huohuo kuwaendeleza watu katika uzima wa kimungu. Na mambo hayo yote � ambayo hububujika katika Pasaka ya Kristo � yatapata utimilifu kamili katika ujio mtukufu wa Bwana mwenyewe, pindi atakapompa Mungu Baba Ufalme wake[15].
Hali ya mapadre katika ulimwengu

3. Mapadre wanatwaliwa katika wanadamu na kuwekwa kwa ajili ya wanadamu wenyewe katika mambo yamhusuyo Mungu, ili watoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi[16]; nao wanaishi kati ya wanadamu wengine kama ndugu. Maana ndivyo alivyoishi Yesu aliye Bwana wetu na Mwana wa Mungu, mtu aliyetumwa na Baba kwa wanadamu, ambaye alikaa nasi, akataka kuwa sawa na ndugu zake katika mambo yote, isipokuwa dha-mbi[17]. Mfano wake huo walikwisha kuufuata Mitume watakatifu; na Mtakatifu Paulo, Mwalimu wa mataifa, �aliyetengwa kwa kuihubiri Injili ya Mungu� (Rum 1:1) anatangaza kwamba amekuwa hali zote kwa watu wote ili apate kuwaokoa wote[18]. Hivyo mapadre wa Agano Jipya wametengwa kwa namna fulani ndani ya Taifa la Mungu kwa ajili ya wito wao na Daraja yao; ila si kwa lengo la kufarakana [na taifa hilo] wala na mtu yeyote, bali kwa kujitoa mhanga katika kazi aliyowaitia Bwana[19]. Nao wasingeweza kuwa wahudumu wa Kristo kama wasingekuwa mashahidi na watoaji wa uzima ulio tofauti na ule wa kidunia; lakini pia wasingeweza kuwatumikia wanadamu kama wangejitenga na maisha yao na mazingira yao[20]. Kwa huduma yao wenyewe wapaswa wasiifuatishe namna ya dunia hii[21]; lakini wakati huohuo hawana budi kuishi wakijichanganya na watu kama wachungaji wema wanaojua vizuri kondoo zao, na kuwakumbuka hata wale wasio wa zizi hili, ili nao waisikie sauti ya Kristo, na wawepo kundi moja na mchungaji mmoja[22]. Kwa kuifikia shabaha hii hufaa sana zile fadhila zinazoheshimiwa katika jamii ya kibinadamu, kama vile wema wa moyo, unyofu, uthabiti wa roho na saburi, juhudi kwa ajili ya haki, ukarimu, na fadhila nyingine anazokazia mtume Paulo asemapo, �Mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema; ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo� (Flp 4:8)[23].

Sura ya Pili

HUDUMA YA MAPADRE

I - MAJUKUMU YA MAPADRE

Mapadre, wahudumu wa neno la Mungu

4. Taifa la Mungu hukusanywa asili ya yote kwa njia ya neno la Mungu aliye hai[24] ambalo watu wote wanayo haki kulitafuta midomoni mwa mapadre[25]. Maana, maadam hakuna anayeweza kuokolewa pasipo kabla kuamini[26], mapadre huwajibika kabla ya yote kuihubiri Injili ya Mungu[27] kwa watu wote kama washiriki wa Maaskofu, ili waushikilie utume wa Bwana asemapo, �Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe� (Mk 16:15)[28]; na hivyo waweze kuliweka na kulikuza taifa la Mungu. Maana kwa neno liletalo wokovu, imani inawashwa mioyoni mwa wasioamini na kulishwa mioyoni mwa waaminio; vilevile kwa imani jumuiya ya waamini inaasilika na kukua kadiri alivyoandikwa Mtume, �Imani chanzo chake ni kusikia; na kusikia huja kwa neno la Kristo� (Rum 10:17). Kwa hiyo mapadre huwiwa na watu wote, kwa maana hupaswa kuwapasha wote habari ya ukweli wa Injili[29] walio nao katika Bwana. Hivyo mapadre, wawe wanatoa mbele ya watu ushuhuda wa maisha yaliyo safi yenye kuwahimiza kumtukuza Mungu[30]; wawe wanalihubiri fumbo la Kristo kwa wasioamini kwa mahubiri ya wazi; wawe wanafundisha katekesi au wanafafanua mafundisho ya Kanisa; wawe wanajishughulisha kuchunguza matatizo ya nyakati zao katika mwanga wa Kristo: basi, katika nafasi hizo zote wajibu wao ni kufundisha siyo hekima yao wenyewe, bali neno la Mungu na kuwaalika kwa bidii watu wote katika uongofu na utakatifu[31]. Na kuhubiri kwa mapadre, ambako mara nyingi ni kugumu sana katika mazingira ya dunia ya nyakati zetu, ijapo kunataka kuleta matunda mengi zaidi akilini mwao wanaosikiliza, hakuwezi tu kueleza neno la Mungu kwa ujumla na kinadharia, bali lazima kulinganishe ukweli usiokoma wa Injili na mazingira ya maisha ya kila siku.
Kwa namna hii, huduma ya neno hutolewa kwa mitindo mbalimbali na kulingana na mahitaji tofauti ya wasikilizaji na kadiri ya karama mbalimbali za wahubiri. Kwenye nchi au mazingira visivyo vya kikristo, kwa njia ya ujumbe wa Injili wanadamu wanavutwa katika imani na katika sakramenti za wokovu[32]; na kwenye jumuiya ya wakristo wenyewe, kuhubiriwa kwa neno ni ya lazima kwa huduma ya sakramenti zenyewe, hasa kuwaelekea wale wanaoonyesha kuwa hawaelewi au hawayaamini kutosha wanayoyatenda; maana hizo sakramenti ni sakramenti za imani inayozaliwa na kulishwa kwa neno[33]. Jambo hili hufaa hasa kwa Liturujia ya Neno katika adhimisho la Misa, ambapo unaundwa umoja usiogawanyika kati ya tangazo la kifo na ufufuko wa Bwana, jibu la watu wanaosikiliza na sadaka yenyewe ambayo kwayo Kristo amelithibitisha Agano Jipya katika damu yake; na waamini wanajiunga na sadaka hii kwa matoleo yao na kwa kuipokea sakramenti[34].

Mapadre, wahudumu wa sakramenti na wa Ekaristi

5. Mungu, ambaye peke yake ndiye Mtakatifu na mwenye kutakatifuza, alitaka kujitwalia wanadamu wawe washiriki na wasaidizi wake, ili watumikie kwa unyenyekevu katika kazi ya kutakatifuza. Ndiyo maana mapadre huwekwa wakfu na Mungu, kwa njia ya Askofu, hivi kwamba washirikishwe kwa namna ya pekee ukuhani wa Kristo, na katika maadhimisho matakatifu watende kazi kama wahudumu wa Yule anayetekeleza bila kukoma wadhifa wake wa kikuhani kwa ajili yetu katika liturujia, kwa njia ya Roho wake[35]. Maana wao kwa njia ya ubatizo huwaingiza wanadamu katika taifa la Mungu; kwa njia ya sakramenti ya kitubio huwapatanisha wakosefu na Mungu na Kanisa; kwa mafuta ya wagonjwa huwatuliza wago-njwa; na hasa kwa adhimisho la Misa hutolea, kwa namna ya sakramenti, dhabihu ya Kristo. Lakini wanapotoa sakramenti zote, mapadre � kama alivyokwisha kushuhudia Mt. Ignasi shahidi wakati wa Kanisa la mwanzo[36] � wameunganika kihierarkia na Askofu kwa namna mbalimbali; na hivyo wanamwakilisha katika kila kusanyiko (congregationibus) la waamini[37].

Sakramenti zote, kama vile huduma zote za kikanisa na matendo ya kitume, zimeunganika kiundani na Ekaristi takatifu na huelekea kwayo[38]. Maana ndani ya Ekaristi takatifu yamo manufaa yote ya kiroho ya Kanisa[39], yaani Kristo mwenyewe, aliye Pasaka yetu na mkate ulio hai; naye, kwa njia ya Mwili wake (carnem suam) uhuishwao na Roho Mtakatifu na yenye kuhuisha, anawapa uzima wanadamu ambao kwa njia hii wanaalikwa na kuhimizwa kujitoa wenyewe pamoja naye, na kutoa pia matatizo yao, na viumbe vyote. Kwa sababu hii Ekaristi hujiweka kama chemchemi na kilele cha uinjilishaji wote, hivi kwamba wakatekumeni wanaingizwa polepole katika kushiriki Ekaristi, na waamini waliokwisha tiwa muhuri wa ubatizo takatifu na wa kipaimara wanaingizwa kikamilifu katika Mwili wa Kristo (Corpori Christi) kwa njia ya Ekaristi.

Hivyo kusanyiko la kiekaristi (Eucharistica Synaxis) ni kiini cha jumuiya ya waamini inayoongozwa na padre. Kwa hiyo mapadre wanawafundisha waamini kutoa dhabihu ya kimungu kwa Mungu Baba katika sadaka ya Misa, na kuunganisha na dhabihu hiyo toleo la maisha yao. Aidha, katika roho ya Kristo Mchungaji, mapadre wanawafunza pia kuweka dhambi zao kwa moyo wa toba chini ya mamlaka ya Kanisa katika sakramenti ya kitubio, kusudi wapate kumwongokea Bwana kila siku zaidi na zaidi, wakikumbuka maneno yake, �Tubuni, kwa maana Ufalme wa mbinguni umekaribia� (Mt 4:17). Tena, wanawafundisha waamini kuyashiriki maadhimisho ya kiliturujia na kuchota ndani yake roho ya sala iliyo nyofu; wanawahimiza wawe na roho ya sala inayozidi kuwa kamili kwa maisha yao yote, kulingana na neema na mahitaji ya kila mtu; wanawaonya wote wazitimize wajibu zitokanazo na hali yao, na kuwavuta walio wakamilifu zaidi wayashike mashauri ya kiinjili kwa namna inayofaa zaidi kwa kila mmoja. Hivyo, wanawafunza waamini ili wapate kumwimbia Bwana mioyoni mwao kwa zaburi na tenzi za rohoni, na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote, katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo[40].

Masifu na shukrani ambazo waamini wanamtolea Mungu katika adhimisho la Ekaristi, mapadre wanaziendeleza katika masaa mengine ya siku kwa njia ya Sala ya Vipindi, ambayo kwayo humwomba Mungu kwa jina la Kanisa na kwa ajili ya watu wote waliokabidhiwa kwao, na kwa ulimwengu mzima pia.

Nyumba ya sala ni mahali inapoadhimishwa na kutunzwa Ekaristi; tena ni mahali ambapo waamini hukusanyika; ambapo uwepo wa Mwana wa Mungu aliye Mkombozi wetu na aliyejitoa katika altare ya sadaka huheshimiwa uwe tegemeo na faraja ya waamini. Ndiyo maana nyumba hii haina budi kuwa safi na yenye kufaa kwa sala na ibada takatifu[41]. Ndani yake wachungaji na waamini hualikwa kukiitikia kwa moyo wa shukrani kipaji chake Yule anayemimina daima maisha ya kimungu katika viungo vya mwili wake kwa njia ya ubinadamu wake[42]. Mapadre wajishughulishe kustawisha ipasavyo ujuzi na sanaa za kiliturujia, ili, kwa njia ya huduma yao ya kiliturujia, jumuiya za kikristo zilizokabidhiwa kwao zitoe sifa izidiyo kuwa kamilifu kwa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.

Mapadre, walezi wa Taifa la Mungu

6. Mapadre wanaendeleza kazi ya Kristo Kiongozi na Mchungaji (Capitis et Pastoris) kwa kiasi cha mamlaka kinachowapasa na kwa jina la Askofu. Hivyo wanaikusanya Familia ya Mungu kama jumuiya inayohuishwa katika umoja na wanaiongoza kwenda kwa Baba kwa njia ya Kristo katika Roho Mtakatifu[43]. Kwa ajili ya huduma hii, kama vile kwa majukumu mengine ya mapadre, inatolewa mamlaka ya kiroho ijaliwayo kwa lengo la kujenga[44]. Lakini katika kulijenga Kanisa, mapadre hupaswa kuwa na tabia ya ukarimu wa pekee kwa watu wote, wakiiga mfano wa Bwana. Nao hawana budi kutenda kwa mujibu wa matakwa ya mafundisho na maisha ya kikristo, wala siyo kwa kuwapendeza watu[45]; tena wawafunze na pia kuwaonya kama wana wapenzi[46], kadiri ya maneno ya Mtume asemaye, �Lihubiri neno wakati ukufaao na wakati usiokufaa; karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho� (2Tim 4:2)[47].
Kwa sababu hiyo ni wajibu wa mapadre, walio walezi katika imani, kujishughulisha wao wenyewe au wakiwatumia wengine ili kusudi kila mwamini aongozwe katika Roho Mtakatifu kuendeleza wito wake maalum kwa mujibu wa Injili, kutekeleza mapendo yaliyo manyofu na yenye kutenda na kutumia ule uhuru ambao kwa huo Kristo alituokoa[48]. Ibada nzurinzuri na mashirika yenye kustawi, yote hayo thamani yao itakuwa ni ndogo sana ikiwa hayawalei watu waufikie ukomavu wa maisha ya kikristo[49]. Na ili kuhamasisha ukomavu huo, mapadre watamsaidia kila mtu katika kutambua madai ya matukio mbalimbali ya maisha yake � yawe makubwa ama madogo � na kuona ndani yake utashi wa Mungu. Aidha, wakristo wafundishwe kwamba wasiishi kwa ajili yao wenyewe tu, bali kadiri ya madai ya sheria mpya ya mapendo, ambayo hutaka kila mtu atumie kipimo kile cha neema alichojaliwa kwa ajili ya wenzake[50], hivi kwamba wote watimize kikristo wajibu wao katika jamii ya kibinadamu.

Lakini, ijapo mapadre wanapaswa kuwatumikia watu wote, hata hivyo wanakabidhiwa hasa walio maskini na wanyonge zaidi, ambao Bwana mwenyewe alitaka kujionyesha ameunganika nao kwa namna ya pekee[51], na ambao uinjilishaji wao umewekwa kama ishara ya kazi ya kimasiya[52]. Na vijana nao wafuatiliwe kwa bidii ya pekee, kama vile watu wa ndoa na wazazi; hutarajiwa kuwa hawa watu wanajikusanya kirafiki katika makundi, ili wapate kusaidiana wao kwa wao na kuishi kwa urahisi na ukamilifu zaidi kama wakristo katika mazingira magumu wanamoishi. Aidha, mapadre wakumbuke kuwa watawa wote � wanaume kama vile wanawake � ni sehemu yenye heshima ya pekee katika nyumba ya Bwana, na kwa sababu hiyo hustahili kushughulikiwa kwa utunzo wa pekee, ili wazidi kuendelea katika utimilifu wa kiroho kwa manufaa ya Kanisa zima. Na hatimaye mapadre wawashughulikie hasa wagonjwa na wanaokaribia kufa, wakiwatembelea na kuwafariji katika Bwana[53].

Lakini jukumu la kuwa mchungaji haliishi tu katika kuwashughulikia waamini mmoja mmoja; bali haina budi kupanuliwa hasa katika kuunda jumuiya halisi ya kikristo. Na ili kuchochea ipasavyo roho ya kijumuiya, ni lazima hiyo roho isilenge tu katika Kanisa mahalia, lakini pia katika Kanisa lote zima. Jumuiya mahalia haiwezi kujishughulisha tu na waamini wake, bali inapaswa pia kujaa roho ya kitume ili kuwafungulia wanadamu wote njia iongozayo kwa Kristo. Lakini jumuiya imekabidhiwa kabla ya yote wakatekumeni na waamini wapya (neophytos) wanaotakiwa kulelewa hatua kwa hatua katika kujua na kuishi maisha ya kikristo.

Walakini haiwezekani kuijenga jumuiya ya kikristo kama haijaweka mzizi na bawaba yake katika maadhimisho ya Ekaristi takatifu, ambayo kutoka kwayo ni lazima yaanzishwe malezi yote yanayodhamiria kuunda roho ya kijumuiya[54]. Na kwa upande wake maadhimisho ya Ekaristi, ili yapate kuwa makamilifu na manyofu, hayana budi kuwaongoza watu kwenye matendo mbalimbali ya mapendo na ya kusaidiana, na pia kwenye utendaji wa kimisioni na kwenye mitindo mbalimbali ya ushuhuda wa kikristo.

Aidha, kwa njia ya mapendo, sala, mfano na matendo ya toba, jumuiya ya kikanisa inatenda kazi halisi ya kimama kwa minajili ya kuwafanya watu wamkaribie Kristo. Maana, kwa wale wasioamini bado, jumuiya inapata kuwa chombo kinachofaa kwa kuonyesha na kusahilisha njia iletayo kwa Kristo na Kanisa lake; na kwa wale waliokwisha amini ni kichocheo, lishe na tegemeo katika vita vya kiroho.

Lakini katika kuijenga jumuiya ya kikristo mapadre wasitumikie kamwe itikadi au kundi fulani la kibinadamu, bali, kama wajumbe wa Injili na wachungaji wa Kanisa, wajitolee kwa dhati ili kukuza kiroho Mwili wa Kristo.

II - UHUSIANO WA MAPADRE NA WENGINE

Uhusiano na Askofu

7. Mapadre wote, pamoja na Maaskofu, wanashiriki katika ukuhani uleule na ulio mmoja wa Kristo na pia huduma yake hivi kwamba umoja huo wa uwakfu na utume hudai ushirika wa kihierarkia kati ya mapadre na Daraja ya Maaskofu[55]. Pengine ushirika huu unaonyeshwa kwa namna bora katika konselebrasio ya kiliturujia, wakati mapadre wameunganika na Maaskofu na kukiri kuwa wanaadhimisha Ekaristi takatifu[56]. Hivyo, kwa ajili ya kipaji cha Roho Mtakatifu kijaliwacho kwa mapadre katika maadhimisho ya Daraja takatifu, Maaskofu hawana budi kuwaangalia mapadre kama wasaidizi na pia washauri wa lazima katika huduma na kazi ya kufundisha, kutakatifuza na kuongoza taifa la Mungu[57]. Jambo hilo limethibitishwa kwa nguvu tangu awali ya Kanisa katika hati za kiliturujia, ambapo huo-mbwa rasmi kwa Mungu ili amshushie padre mwekwa wakfu �roho ya neema na shauri, ili alisaidie na kuliongoza taifa lake kwa moyo ulio safi�[58], vilevile kama roho ya Musa huko jangwani ilivyoshamirishwa juu ya wale watu sabini wenye busara[59], ambao �kwa msaada wao Musa aliweza kuuongoza kwa urahisi umati usiohesabika wa watu�[60]. Kwa ajili ya ushirikiano huu wa pamoja katika ukuhani huohuo na huduma, Maaskofu wawaangalie mapadre kama ndugu na rafiki[61] na waujali sana, kwa kila kinachowezekana, ustawi wao kimwili na hasa kiroho. Maana Maaskofu ndio wanaobeba wa kwanza wajibu wa utakatifu wa mapadre wao[62]: hivyo wanapaswa kushughulikia kwa kila bidii mafunzo ya kudumu ya mapadre wao[63]. Wawe tayari kuwasikiliza, na zaidi wawe wao wenyewe kuwaomba watoe mawaidha yao na kuchunguza kwa pamoja masuala yahusuyo madai ya kazi ya kichungaji na manufaa ya jimbo zima. Na ili jambo hili liweze kutimizwa kiutendaji, iundwe halmashauri (senatus)[64] ya mapadre inayowakilisha makleri wote; nayo kwa mashauri yake imsaidie ifaavyo Askofu katika uongozi wa jimbo. Nalo lifanyike kwa namna inayolingana zaidi na mazingira na mahitaji ya siku za leo[65], na kadiri ya mtindo na kanuni zinazohitaji kuamuliwa.
Kwa upande wao, mapadre wazingatie utimilifu wa sakramenti ya Daraja waliojaliwa Maaskofu; kwa hiyo wayastahi ndani yao mamlaka ya Kristo aliye Mchungaji Mkuu. Na hivyo waunganike na Askofu wao kwa upendo na utii ulio mnyofu[66]. Utii huo wa mapadre uliojaa roho ya ushirikiano unaasilika katika ushirika wenyewe na huduma ya kiaskofu, ambao mapadre wanajaliwa kwa njia ya sakramenti ya Daraja na utume wa kikanisa (missionem canonicam)[67].

Muungano huu kati ya Mapadre na Maaskofu ni wa lazima hasa siku hizi, maadam kwa sababu mbalimbali siku za leo shughuli za kitume zinapaswa kuwa za aina mbalimbali, na pia zinatakiwa kuvuka mipaka ya parokia au jimbo fulani. Hivyo hakuna padre awezaye kutekeleza kazi yake kikamilifu ijapo hufanya kazi peke yake na kwa kutengana na wenzake, tena bila kuunganisha juhudi zake na zile za mapadre wengine, chini ya mamlaka yao wanaoongoza Kanisa.

Uhusiano kati yao
8. Mapadre, waliowekwa katika Daraja ya Upadre kwa njia ya maadhimisho ya upadirisho (ordinationem), wameunganika wote kati yao kwa udugu wa ndani utokanao na sakramenti; lakini kwa namna ya pekee wote wanaunda urika (Presbyterium) mmoja katika jimbo wanaloitwa kulitumikia chini ya Askofu wao. Maana wajaposhika kazi mbalimbali, hata hivyo wanatekeleza huduma ileile moja ya kipadre kwa ajili ya watu. Maana mapadre wote utume wao ndio kuchangia katika kazi ileile, haidhuru wawe wanafanya kazi za parokia ama za nje ya parokia, wanajishughulisha katika utafiti uhusuo elimu ya kikristo na mafundisho, ama wanafanya kazi za mikono � na kwa njia hii wanashiriki hali ya maisha ya wafanyakazi, iwapo mtindo huu uonekane unafaa na kuidhinishwa na Askofu � au hatimaye wanatenda kazi nyingine za kitume au zinazolenga katika utume. Ni dhahiri kwamba wote hutenda kazi kwa lengo lilelile, yaani kwa kuujenga Mwili wa Kristo; nalo ladai dhima mbalimbali na matengenezo mapya, hasa nyakati zetu. Kwa hiyo ni ya lazima sana mapadre wote, wa kijimbo kama vile wa kitawa, wasaidiane wao kwa wao, hivi kwamba sikuzote wawe washiriki wa ukweli[68]. Hivyo kila padre ameunganika na wenzake kwa vifungo maalum vya mapendo ya kitume, vya huduma na udugu: na hali hii inaashiriwa kiliturujia tangu nyakati za kale katika ibada ambapo mapadre wanaoshiriki maadhimisho ya Daraja wanaalikwa kumwekea mikono mteule mpya pamoja na Askofu mweka-wakfu; vilevile inaashiriwa wakati wanapoadhimisha Ekaristi takatifu kwa pamoja na kwa moyo wa umoja. Aidha, kila padre ameunganika na mapadre wenzake kwa kifungo cha mapendo, sala, na kila namna ya ushirikiano, akionyesha kwa njia hii ule umoja ambao kwao Kristo alitaka wanafunzi wake wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa Mwana alitumwa na Baba[69].

Kwa sababu hizi, mapadre wazee wapaswa kuwajali kweli mapadre vijana kama ndugu wakiwasaidia wanapopiga hatua zao za kwanza kazini katika shughuli na wajibu za huduma yao; na wajitahidi kuelewa mfumo wa mawazo yao ijapo inawezekana ni tofauti, na pia watazame kwa wema maazimio yao. Na mapadre vijana, kwa upande wao, waheshimu umri na mang�amuzi ya mapadre wazee, washauriane nao mintarafu mambo yahusuyo roho za watu, na wapende kufanya kazi pamoja.

Wakisukumwa na roho ya udugu, mapadre wasipuuze ukarimu[70], wafanyizie ufadhili na kushirikiana mali zao[71]; wawashughulikie kwa utunzo wa pekee wenzao walio wagonjwa, wenye huzuni, wanaolemewa na kazi nyingi mno, walio wapweke au ugenini kama vile wanaodhulumiwa[72]. Ni vema pia wapende kujumuika ili kushinda pamoja kwa furaha katika kupumzika kidogo na kustarehe, wakikumbuka maneno aliyosema Bwana kwa kuwaalika Mitume waliolemewa na uchovu mwingi, �Njoni ninyi kwa faragha, mahali pasipokuwa na watu, mkapumzike kidogo� (Mk 6:31). Aidha, inafaa mapadre waweze kusaidiana wao kwa wao kukuza maisha ya kiroho na elimu, na wapate pia kushirikiana kati yao kwa manufaa zaidi katika huduma yao na katika kuepukana na hatari za upweke. Kwa lengo hilo aina fulani ya kuishi pamoja ihimizwe, yaani mtindo mmojawapo wa jumuiya unaoweza kupata sura mbalimbali kulingana na mahitaji tofauti ya kibinafsi na kichungaji: maana wanaweza kuishi katika nyumba moja pale iwezekanapo, au kushiriki meza, au walau kukutana mara kwa mara na kila baada ya muda uliopangwa. Vilevile havina budi kutiliwa maanani na kuhimizwa kwa bidii vile vyama ambavyo, kulingana na katiba yao iliyoidhinishwa na mamlaka husika ya kikanisa, vinahamasisha utakatifu wa mapadre katika utekelezaji wa huduma yao na ambavyo kwa njia hii vinadhamiria kuutumikia urika mzima wa mapadre.

Na hatimaye, mapadre, kwa ajili ya ushirikiano uleule katika upadre, wajue kuwa wamewajibika hasa juu ya wenzao wanaohangaika katika shida; wawatolee msaada mapema na pengine wawaonye kwa upole, ikiwa inahitajika. Na wao walioanguka katika kosa fulani, wawatazame daima kwa mapendo ya kidugu na huruma, wawaombee bila kukoma na kujio-nyesha katika kila nafasi kama ndugu halisi na rafiki.

Uhusiano na walei

9. Mapadre wa Agano Jipya, kwa ajili ya sakramenti ya Daraja wana kazi bora na ya lazima ya baba na mwalimu katika taifa la Mungu na kwa mafaa ya taifa la Mungu; lakini hata hivyo ni wafuasi wa Bwana sawasawa kama vile waamini wote wengine na wanashirikishwa Ufalme wake kwa neema ya wito wa Mungu[73]. Miongoni mwao waliozaliwa upya kwa maji ya ubatizo, mapadre ni ndugu kati ya ndugu[74], kama viungo vya Mwili uleule mmoja wa Kristo, ambao ujenzi wake ni wajibu wa watu wote[75].
Kwa sababu hiyo, katika kutekeleza jukumu lao la kuiongoza jumuiya, mapadre wanapaswa kufanya kazi si kwa lengo la kufuatilia masilahi zao, bali kwa ajili ya utumishi wa Kristo tu[76]; nao waunganishe juhudi zao na zile za waamini walei, wakiufuata kati yao mfano wa Mwalimu, ambaye kati ya wanadamu �hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi� (Mt 20:28). Mapadre hawana budi kutambua na kuhamasisha heshima ya walei kwa moyo mnyofu, kama vile dhima yao maalum katika utume wa Kanisa. Aidha, mapadre wawe na heshima kuu kwa uhuru ulio wa haki unaowajuzu wote katika mji wa hapa duniani. Wawe tayari kuzisikiliza kauli za walei, wakizingatia matarajio yao kwa roho ya udugu; wanufaike mang�amuzi yao na ufundi wao katika nyanja mbali-mbali za amali ya kibinadamu, hivi kwamba wapate kutambua pamoja nao ishara za nyakati. Madhali [mapadre] wanao uwezo wa kupambanua ni roho zipi zitokazo kwa Mungu[77], wanapaswa kutambua kwa hisia za imani karama ambazo, ziwe ni ndogo ama kubwa, zinajaliwa kwa walei kwa mitindo mingi mbalimbali; mapadre wazipokee kwa furaha na kuzistawisha kwa makini. Miongoni mwa karama za Mungu zipatikanazo kwa wingi kati ya waamini, zastahili uangalifu wa pekee zile zinazowasukuma watu wengi kwa maisha ya kiroho yaliyo ya juu zaidi. Na vilevile, kwa taraja mapadre wawakabidhi walei kazi kwa huduma ya Kanisa, wakiwaachia uhuru wa kutenda na nafasi ifaayo; na zaidi wawaalike kuanzisha kazi wao wenyewe kwa namna inayofaa[78].

Na hatimaye, mapadre wamewekwa kati ya walei ili kuwaongoza wote katika umoja wa mapendo, �kwa pendo la udugu wakipendana wao kwa wao; kwa heshima wakiwatanguliza wenzao� (Rum 12:10). Hivyo ni juu yao kupatanisha fikira mbalimbali hivi kwamba katika jumuiya ya waamini asiwepo anayejisikia kama mgeni. Nao ni watetezi wa mafaa ya kijumuiya wanayoyalinda katika jina la Askofu, na wakati huohuo ni watangazaji kabambe wa ukweli, wakiwaepusha waamini wasichukuliwe huko na huku na kila upepo wa elimu[79]. Hasa wawashughulikie wale walioacha kushiriki katika sakramenti au pengine waliokata tamaa hata katika imani; kama wachungaji wema wasiache kuwatafuta.

Wakiyazingatia maagizo mintarafu ekumeni[80], wasiwasahau ndugu ambao hawajaonja ushirika kamili na sisi katika Kanisa.

Na hatimaye wawatazame kama watu waliokabidhiwa kwao wale wote wasiomjua Kristo Mkombozi wao.

Kwa upande wao, walei waitambue deni waliyo nayo kwa mapadre na watende nao kwa mapenzi ya mtoto kwa wazazi, maana ndio wachungaji na baba zao. Aidha, wakishiriki mishughuliko yao, wajitahidi iwezekanavyo kuwasaidia mapadre wao kwa sala na amali, hivi kwamba wapate kuyashinda kwa urahisi zaidi matatizo yawezayo kujitokeza na kuzitimiza kwa manufaa zaidi wajibu zao[81].

III - KUWATAWANYA MAPADRE NA WITO WA KIPADRE

Juhudi kwa Kanisa zima

10. Kipaji cha kiroho walichopewa mapadre katika maadhimisho ya Daraja hakiwaandai kwa utume mfinyu uliofungwa katika mipaka myembamba, bali huwaandaa kwa utume wa wokovu ulio mpana sana na wa kiulimwengu �hata kuufikia mwisho kabisa wa dunia� (Mdo 1:8). Maana kila huduma ya kipadre hushiriki katika upana uleule wa kiulimwengu wa utume ambao Kristo aliwakabidhi Mitume. Ukuhani wa Kristo wanaoshirikishwa kweli mapadre, hauna budi kuwaelekea mataifa yote na nyakati zote, wala hauwezi katu kufungwa ndani ya mipaka yoyote ya ukoo, taifa na umri, kama ilivyoashiriwa kwa namna ya kifumbo katika mfano wa Melkisedeki[82]. Hivyo mapadre wakumbuke kuwa wanapaswa kuyashughulikia makanisa yote. Na mapadre wa yale majimbo yenye wingi zaidi wa wito wajionyeshe kuwa wapo tayari kutekeleza kwa hiari huduma yao katika nchi au misioni au kazi zile zinazohangaikia uhaba wa mapadre; ila kwanza wakubaliwe ama waalikwe na Askofu wao.
Aidha, kanuni za kuingizwa au kuachishwa katika jimbo (incardinatione et excardinatione) lazima zitengenezwe upya hivi kwamba mapokeo hayo ya kale yasifutwe, lakini yalinganishwe zaidi na mahitaji ya kichungaji ya siku za leo. Na pale panapohitajika kwa sababu za kitume, urahisishwe mtawanyiko ufaao wa mapadre na pia utekelezaji wa shughuli maalumu za kichungaji kwa ajili ya makundi ya kijamii mbalimbali katika sehemu ama nchi kadhaa ama pengine duniani kote. Kwa lengo hili itafaa kuunda seminari za kimataifa, majimbo maalum au prelatura binafsi na taasisi nyingine ya namna hii ambapo wataweza kuandikishwa au kuingizwa mapadre kwa manufaa ya Kanisa zima, kadiri ya kanuni zitakazowekwa kwa kila moja ya taasisi hizo na kwa kuziheshimu daima haki za Maaskofu wa mahali.

Lakini kwa vyovyote, kadiri iwezekanavyo, mapadre wasitumwe mmoja mmoja kwenye nchi mpya, hasa wakati hawajajua vizuri bado lugha na desturi zake: ni vema zaidi waende wawili au watatu pamoja kama wanafunzi wa Bwana[83] ili waweze kusaidiana wao kwa wao. Inafaa pia kushughulikia kwa uangalifu maisha yao ya kiroho na afya yao ya mwili na akili; aidha, kadiri iwezekanavyo, ni vema mahali na mazingira ya kazi yaandaliwe kwa ajili yao kwa kulingana na hali ya kila mmoja wao. Wakati huohuo hufaa sana wale wanaoelekea kwenda nchi nyingine wajitahidi kuijua lugha inayoongelewa huko, na pia tabia mahsusi ya kisaikolojia na kijamii ya taifa lile ambalo wao wanatamani kulitumikia kwa unyenyekevu. Hivyo watafungamana nalo kikamilifu zaidi na kufuata mfano wa Mtume Paulo aliyeweza kusema juu yake mwenyewe, �Maana, ingawa nimekuwa huru kwa watu wote, nalijifanya mtumwa wa wote, ili nipate watu wengi zaidi. Nalikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi, ili niwapate Wayahudi...� (1Kor 9:19-20).

Juhudi kwa kustawisha miito

11. Kristo, aliye Mchungaji na Mwangalizi wa roho zetu[84], aliweka Kanisa lake hivi kwamba lile taifa aliloliteua na kulinunua kwa damu yake mwenyewe[85] liwe daima na mapadre wake, wala wakristo wasiwe kamwe kama kondoo wasio na mchungaji[86]. Wakiyajua mapenzi hayo ya Kristo, Mitume, kwa onyo la Roho Mtakatifu, waliona kuwa ni wajibu wao kuwachagua wahudumu �watakaofaa kuwafundisha na wengine� (2Tim 2:2). Nayo ndiyo dhima iliyo sehemu ya utume wa kipadre wenyewe, na ambayo kwa njia yake padre hushiriki bidii za Kanisa zima ili katika taifa la Mungu hapa duniani wasikosekane kamwe watendakazi. Lakini maadamu �kuna maslahi shirika kati ya rubani na abiria wa meli�[87], basi taifa lote la Mungu lazima lifundishwe kuwa ni wajibu wake kutoa mchango wake kwa njia mbalimbali � kwa sala isiyokoma na kwa njia nyinginezo ziwezekanazo[88] � ili Kanisa liwe daima na wale mapadre linaowahitaji kwa kutimiza utume wake wa kimungu. Hivyo, awali ya yote, mapadre wajishughulishe sana kuwaelewesha waamini ubora na ulazima wa upadre kwa njia ya huduma ya neno na ushuhuda wao wa maisha yanayoionyesha wazi roho ya utumishi na furaha halisi ya kipasaka. Nao, pasipo kujali kazi wala matatizo, wawasaidie wale ambao, kwa kipimo chenye busara, wanawaona kuwa wanafaa kwa huduma iliyo bora namna hii, wawe ni vijana ama watu wazima; ili wapate fursa ya kujiandaa ifaavyo na hatimaye kuitwa na Maaskofu; lakini yote yatendeke daima katika heshima ya uhuru wao wa nje na wa ndani. Kwa lengo hilo hufaa mno uongozi wa kiroho wenye uangalifu na busara. Aidha, kuhusu wazazi, walimu, na wale wote wanaohusika kwa namna moja au nyingine katika kuwalea watoto na vijana, hawa wote wapaswa kuwafunza watoto na vijana hivi kwamba wapate kuijua juhudi ya Bwana kwa ajili ya kondoo zake na kuyazingatia mahitaji ya Kanisa; na hivyo wajiweke tayari kuuitikia wito wa Bwana kwa moyo mkuu, wakimjibu pamoja na nabii, �Mimi hapa, nitume mimi� (Isa 6:8). Lakini sauti hii ya Bwana inayoita isingojewe kama kitu kitakachofikia kwa namna ya ajabu masikioni pa yule atakayekuwa padre. Bali ni sauti inayodai kutambuliwa na kuchambuliwa kwa njia ya zile ishara anazotumia Bwana kila siku ili kuwaelewesha wakristo wenye busara mapenzi yake; na mapadre wanahusika kuchunguza kwa uangalifu ishara hizo[89].

Tena mapadre wanakabidhiwa kwa mkazo vile vyama vinavyohusu miito (Opera vocationum), viwe vya kijimbo ama vya kitaifa[90]. Katika mahubiri, katekesi, na magazeti lazima yaelezwe kwa upana mahitaji ya Kanisa mahalia na ya Kanisa lote zima, na inapasa kudhihirisha wazi kabisa maana na umuhimu wa huduma ya kipadre. Ionyeshwe kuwa huduma hii huchukua wajibu mzito, lakini wakati huohuo pia huleta furaha isiyosemeka; na hasa ionyeshwe kwamba, kwa njia ya huduma hii, kama wanavyofundisha Mababa wa Kanisa, yawezekana kumtolea Kristo ushuhuda ulio bora[91].

Sura ya Tatu

MAISHA YA MAPADRE

I - WITO WA MAPADRE KUWA WAKAMILIFU

Wajibu wa kutafuta ukamilifu

12. Kwa njia ya sakramenti ya Daraja takatifu Mapadre wanafananishwa na Kristo Kuhani, kama wahudumu wa Kichwa chao, kwa madhumuni ya kukuza na kujenga Mwili wake wote ulio Kanisa, kama washiriki wa Daraja ya Maaskofu. Tangu kuwekwa wakfu katika ubatizo, wao, vilevile kama waamini wote, walipokea ishara na kipaji cha wito, na neema ambayo ni kubwa sana kiasi kwamba hata katika hali ya udhaifu wa kibinadamu[92], wana uwezo na wana wajibu wa kutafuta ukamilifu kadiri ya usemi wa Bwana, �Basi, ninyi mtakuwa wakamilifu, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu� (Mt 5:48). Lakini mapadre hasa inawapasa kuuelekea ukamilifu huo, kwa sababu wao waliopokea kwa mara nyingine uwakfu kwa Mungu kwa njia ya ordinasio (in Ordinis receptione), wanateuliwa katika hali ya kuwa vyombo vilivyo hai vya Kristo aliye Kuhani wa milele, ili waendeleze katika mfululizo wa nyakati kazi yake ya ajabu, ambaye alirudisha [katika hali iliyo bora] ubinadamu wote kwa uwezo wa juu[93]. Na kwa vile kila padre, kwa namna yake pekee, anatenda katika jina na nafsi ya Kristo mwenyewe, hujaliwa pia neema ya pekee inayomwezesha, wakati anapowatumikia watu waliokabidhiwa kwake na pia taifa zima la Mungu, aweze kukaribia zaidi ukamilifu wa yule ambaye yeye padre anamwakilisha, na udhaifu wa kibinadamu wa mwili wake unaponywa na utakatifu wa Yule ambaye kwa ajili yetu alifanywa Kuhani mkuu �mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji� (Ebr 7:26).

Kristo, ambaye Baba alimtakatifuza na kumweka wakfu, kwa kumtuma ulimwenguni[94], �alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote, na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema� (Tit 2:14), na hivyo, kwa njia ya mateso aliingia katika utukufu wake[95]; hali kadhalika mapadre, waliowekwa wakfu kwa mpako wa Roho Mtakatifu na kutumwa na Kristo wanahinisha ndani yao wenyewe matendo ya mwili na wanajitolea kwa dhati katika utumishi wa watu, na kwa namna hii wanaweza kuendelea katika [njia ya] utakatifu waliojaliwa katika Kristo, hata kuwa mtu mkamilifu[96].

Kwa njia hiyo, wakitimiza huduma ya Roho na ya haki[97], wanaimarishwa katika maisha ya kiroho, ikiwa, lakini, watakuwa watiifu kwa mafundisho ya Roho wa Kristo anayewapa uhai na kuwaongoza. Kwa sababu, ni kwa njia ya matendo matakatifu wanayotimiza kila siku, kama vile kwa njia ya huduma yao nzima, wanayotimiza kwa kushirikiana na Askofu na wao kwa wao, kwamba wanapata mwelekeo bora kwa ajili ya ukamilifu wa maisha [yao]. Lakini, ni utakatifu wenyewe wa mapadre, kwa upande wake, unaosaidia kwa vikubwa kutimiliza kwa mafanikio huduma yao. Kwa sababu, kama ni kweli kwamba neema ya Mungu ina uwezo wa kutimiza kazi ya wokovu hata kwa njia ya wahudumu wasiostahili, hata hivyo Mungu kwa kawaida anapenda kudhihirisha [matendo] makuu yake kwa kutumia wale ambao, wakijifanya watiifu mbele ya misukumo na uongozi wa Roho Mtakatifu, wanaweza kusema pamoja na Mtume, kutokana na umoja wa ndani walio nao na Kristo na utakatifu wa maisha: �Ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu� (Gal 2:20).

Kwa sababu hiyo Mtaguso Mkuu huu, kwa madhumuni ya kufikia malengo yake ya kichungaji ya upyaisho wa ndani wa Kanisa, ya uenezaji wa Injili duniani pote na ya dialogia na ulimwengu wa leo, unawasihi kwa moyo mapadre wote wazitumie nyenzo zenye kufanikisha ambazo Kanisa linaweka mikononi mwao[98], kusudi waelekee zaidi na zaidi kwenye utakatifu unaowawezesha kuwa vyombo vya kufaa siku kwa siku zaidi kwa utumishi wa taifa zima la Mungu.

Utekelezaji wa majukumu matatu ya kipadre unadai na kusababisha utakatifu
13. Mapadre watafikia utakatifu kwa njia iliyo yao pekee ikiwa watatekeleza katika Roho wa Kristo majukumu yao kwa bidii ya dhati na bila kuchoka.

Kwa kuwa wahudumu wa Neno la Mungu, wao husoma na kusikiliza kila siku Neno hilihili ambalo watakiwa walifundishe kwa wengine; na kama wanajitahidi pia katika kulishika ndani yao wenyewe, basi hapo wanakuwa wanafunzi wa Bwana wanaokamilika siku kwa siku, kadiri ya maneno ya Mtume Paulo kwa Timotheo: �Uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Jitunze nafsi yako, na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo; maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia.� (1Tim 4:15-16). Kwa sababu, kwa kufikiri jinsi watakavyoweza kuwapa pia wengine kwa njia iliyo bora yale ambayo wametafakari[99], wataonja moyoni utamu wa �utajiri wake Kristo usiopimika� (Efe 3:8) na Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi[100]. Bila kusahau kwamba mwenye kufungua mioyo ni Bwana[101], na kwamba uwezo hautokani na wao, bali na uweza wa Mungu[102], katika tendo lenyewe la kuhubiri Neno, watajiunga moyoni na Kristo Mwalimu na watakuwa wanaongozwa na Roho wake. Hivyo, kwa kuungana na Kristo, hushirikiana katika mapendo ya Mungu, ambaye fumbo lake, lililositirika tangu zamani zote[103], limefunuliwa katika Kristo.

Katika jukumu la kuwa wahudumu wa matakatifu, na hasa katika sadaka ya Misa, mapadre watenda kwa namna ya pekee katika jina na nafsi ya Kristo, ambaye alijitoa sadaka kwa ajili ya kuwatakatifuza wanadamu. Ndiyo sababu mapadre wanaalikwa kuiga kile wanachokifanya, kwa maana kwamba wakiadhimisha fumbo la kifo cha Bwana, wanatakiwa kufanya jitihada kujihinisha katika miili yao kwa habari ya fasiki na tamaa[104]. Katika fumbo la sadaka ya Ekaristi ambamo mapadre wanatekeleza wadhifa wao mkuu, tendo la ukombozi wetu hutimizwa pasipo katizo[105]. Kwa sababu hiyo adhimisho la kila siku [la Misa] linahimizwa sana, kwa vile ni daima tendo la Kristo na la Kanisa lake, hata kama hakuna uwezekano waamini kuhudhuria[106]. Hivyo mapadre, kwa kujiunga na tendo la Kristo Kuhani, wanajitolea kila siku kikamilifu kwa Mungu; na kwa kujilisha mwili wa Kristo wanashiriki moyoni mapendo ya Yule anayejitoa kama chakula kwa waamini. Hali kadhalika, wanapotoa Sakramenti wanajiunga na nia na mapendo ya Kristo; nalo wanalitekeleza kwa namna iliyo kuu katika Sakramenti ya Upatanisho, wakiwa wako tayari kwa moyo daima kuitoa wakati wowote wanapoombwa na waamini kwa sababu halali. Katika kusali ofisyo ya kimungu (Officio Divino) wao wanalipatia Kanisa sauti, ambalo ladumu katika kusali kwa niaba ya wanadamu wote pamoja na Kristo ambaye �yu hai sikuzote ili atuombee� (Ebr 7:25).

Kwa kulisimamia na kulichunga taifa la Mungu, mapadre wanahimizwa na mapendo ya Mchungaji Mwema watoe maisha yao kwa ajili ya kundi lao[107], wakiwa tayari pia kutoa maisha yao, wakifuata mfano wa mapadre ambao, pia nyakati zetu, hawakurudi nyuma walipokabiliana na kifo; na kwa vile nao ni walezi katika imani, kwa kuwa pia hao �wana ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Kristo� (Ebr 10:19) wanamkaribia Mungu �wenye moyo wa kweli, kwa utimilifu wa imani� (Ebr 10:22); wanadumu katika tumaini imara mbele ya waamini wao[108], ili wapate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizohizo wanazofarijiwa wenyewe na Mungu[109]. Kama wasimamizi wa jumuiya wanafuatilia uasketi (ascesim) ulio halisi wa wachungaji wa roho, kwa kujinyima faida zao na kutazamia siyo yanayowafaa wao wenyewe, bali yale yaliyo manufaa kwa wengi, wapate kuokolewa[110]. Tena, kwa maendeleo yasiyokoma katika ukamilifu wa utekelezaji wa kazi za kitume na, ikitakiwa, wakiwa tayari pia kutumia mbinu mpya ya kichungaji, chini ya uongozi wa Roho wa upendo uvumaye atakako[111].

Umoja na mpangilio wa maisha ya mapadre
14. Katika ulimwengu wa leo, kwa vile wajibu ambazo wanadamu lazima wazishike ni nyingi, na matatizo ya aina mbalimbali yanayowahangaisha ni makubwa sana, na mara nyingi lazima wafanye bidii kuyatatua haraka, mara nyingi watu wanajikuta katika hali ambazo ni rahisi kujitapanya katika mambo mengi mbalimbali. Pia mapadre, hali wamezama na kusambaratika katika shughuli nyingi mbalimbali zinazotokana na utume wao, wanayo haki kujiuliza kwa fadhaa nyingi kama watamudu kweli kuoanisha mtima wa maisha ya ndani na harakati za nje. Na kwa kweli, ili kupata huo umoja wa maisha haitoshi tu kuweka utaratibu wa nje wa kazi za kitume, wala kuwa na utekelezaji tupu wa mazoezi ya ibada yangawa ni ya manufaa sana katika kuusitawisha. Lakini mapadre wanaweza kuufikia umoja wa maisha wakifuata, katika utekelezaji wa huduma yao, mfano wa Kristo Bwana ambaye chakula chake kilikuwa ni kuyafanya mapenzi ya Yule aliyemtuma kutimiliza kazi yake[112].

Kusema kweli, Kristo, ili kuendelea kufanya daima mapenzi hayohayo ya Baba hapa ulimwenguni kwa njia ya Kanisa, anatenda kazi kwa njia ya wahudumu wake, na hivyo hubaki daima asili na chemchemi ya umoja wa maisha ya mapadre. Kwa hiyo, ili kuufikia, wanatakiwa kujiunga na Kristo katika kutambua mapenzi ya Baba na katika kujitolea kwa ajili ya kundi walilokabidhiwa[113]. Hivyo wakimwakilisha Mchungaji Mwema, katika utekelezaji wenyewe wa uchungaji wa mapendo watakikuta kifungo cha ukamilifu wa upadre kitakachotimiza umoja katika maisha yao na katika utendaji wao; kwa upande mwingine, mapendo hayo ya kichungaji[114] yatokana hasa na sadaka ya Ekaristi, ambayo inaonekana kwa hiyo kuwa kweli mtima na mzizi wa maisha yote ya mapadre, kiasi kwamba roho ya kipadre inafanya bidii kuakisi katika nafsi yake yale yanayotimizwa altareni. Lakini hilo haliwezekani, isipokuwa mapadre wenyewe wakipenyeza zaidi na zaidi katika fumbo la Kristo kwa njia ya sala.

Na kusudi kuweza kuhakikisha katika utendaji umoja wa maisha, wazingatie kila wanachoanzisha ili kuona ni nini mapenzi ya Mungu juu yake[115], yaani waangalie kama lile wanaloanzisha lakubaliana na miongozo ya utume wa kiinjili ya Kanisa, kwa sababu uaminifu kwa Kristo hauwezi kutenganika na uaminifu kwa Kanisa lake. Kwa sababu hiyo, mapendo ya kichungaji yanadai kwamba mapadre, wasipotaka kupiga mbio bure[116], daima watende kazi katika kifungo cha ushirika na Maaskofu na ndugu wengine katika upadre. Wakienenda kwa kufuata kanuni hii, mapadre wataona umoja wa maisha yao katika umoja wenyewe wa utume wa Kanisa, na hivyo watakuwa wameunganika na Bwana wao, na kwa njia yake na Baba katika Roho Mtakatifu, ili kupata kujazwa faraja na furaha[117].

II - MASHARTI YA PEKEE YA KIROHO

KATIKA MAISHA YA MAPADRE

Unyenyekevu na utii

15. Kati ya fadhila zinazohitajika zaidi kwa huduma ya mapadre, inabidi ukumbukwe ule moyo ambao unawafanya wawe tayari kila wakati kutafuta siyo mapenzi yao binafsi, bali mapenzi ya Yule aliyewatuma[118]. Kazi ya kimungu ambayo walichukuliwa na Roho Mtakatifu kwayo[119] inapita nguvu na uwezo pia hekima ya wanadamu; kwa sababu: �Mungu alivichagua vitu vidhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu� (1Kor 1:27). Kwa hiyo, mhudumu wa Kristo anatambua udhaifu wake na kufanya kazi kwa unyenyekevu, akihakiki ni nini impendezayo Bwana[120] na, hali amefungwa na Roho[121], anaongozwa katika yote na mapenzi yake Yule anayetaka watu wote waokolewe; nayo mapenzi ataweza kuyagundua na kuyafuata katika mambo ya kila siku, akiwatumikia kwa unyenyekevu wote waliokabidhiwa kwake na Mungu kutokana na dhima anayotakiwa kutekeleza, na matukio mbalimbali ya maisha yake.
Lakini huduma ya kipadre, kwa vile ni huduma ya Kanisa lenyewe, haiwezi kutekelezwa isipokuwa katika ushirika wa kikanisa (communione hierarchica) wa mwili mzima. Kwa hiyo, mapendo ya kichungaji yanadai kwamba mapadre, wakitenda kazi katika ushirika huo, kwa utii watolee matashi yao katika utumishi wa Mungu na wa ndugu, huku wakipokea na kutimiza kwa moyo mwaminifu maagizo au mapendekezo ya Baba Mtakatifu, ya Askofu wao na ya wakubwa wengine; wakijitapanya kwa furaha[122] katika wajibu wowote watakaokabidhiwa, hata kama ni wa chini au mdogo tu. Kwa kufanya hivyo wanalinda na kuimarisha hali ya umoja wenye maana na ndugu katika huduma, hasa na wale ambao Bwana amewaweka kama wasimamizi wenye kuonekana wa Kanisa lake; tena wanafanya kazi kwa ajili ya ujenzi wa Mwili wa Kristo, ambao hukua �kwa msaada wa kila kiungo�[123]. Utii huo, unaoelekeza kwenye uhuru uliokomaa wa wana wa Mungu, unadai kwa tabia yake kwamba mapadre, katika utekelezaji wa utume wao, waongozwe na mapendo katika kutafuta kwa busara njia mpya zenye kuleta manufaa zaidi kwa Kanisa. Na wakati huohuo wapendekeze kwa imani na kueleza wazi mahitaji ya kundi walilokabidhiwa, wakiwa tayari daima kujiweka chini ya uamuzi wa wale wenye wadhifa wa juu katika uongozi wa Kanisa la Mungu.

Kwa unyenyekevu huo na utii wenye uwajibikaji, mapadre wajifananisha na Kristo, na wanafikia hatua ya kuwa na nia ileile ya Kristo Yesu �ambaye alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa... akawa mtii mpaka mauti� (Flp 2:7-8) na kwa utii huu ameshinda kule kutotii kwa Adamu na kukukomboa, kama anavyosema Mtume: �Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja, watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki� (Rum 5:19).

Kupokea kwa moyo useja na kuutazama kama ni neema
16. Kujikatalia tamaa kikamilifu na kwa daima kwa ajili ya Ufalme wa mbinguni, kadiri ya shauri la Kristo Bwana[124] ambako kwa karne na hata nyakati zetu kunachaguliwa kwa uradhi na kunafuatwa na waamini wengi kwa namna inayosifika, daima imetazamwa na Kanisa kama hali yenye kufaa sana kwa maisha ya kipadre. Ni kwa wakati mmoja ishara na kichocheo cha mapendo ya kichungaji, na chimbuko mahsusi la uzaaji wa kiroho katika ulimwengu[125]. Ni kweli kwamba [useja, kwa msingi,] hautakiwi na maumbile yenyewe ya ukuhani, kama ilivyo wazi katika utaratibu wa Kanisa la awali[126] na katika mapokeo ya Makanisa ya Mashariki, ambapo zaidi ya wale ambao, pamoja na Maaskofu wote, wanachagua kwa msaada wa neema kutunza useja, wapo pia mapadre bora waliooa. Lakini Mtaguso huu, ukishauri useja wa kikanisa, hauna kwa njia yoyote lengo la kubadilisha nidhamu iliyo tofauti inayodumu kwa uhalali katika Makanisa ya Mashariki, ila unawahimiza kwa upendo wale wote ambao walipewa Daraja ya upadre wakiwa katika hali ya ndoa wadumu katika wito mtakatifu, wakiendelea kutolea kwa upana na ukarimu maisha yao kwa ajili ya kundi walilokabidhiwa[127].

Useja lakini una mahusiano ya namna nyingi yenye manufaa na upadre kwa sababu utume wa kipadre, lengo lake ni utumishi wa utu mpya ambao Kristo, aliye mshindi wa mauti, humfufua ulimwenguni kwa njia ya Roho wake, nao asili yake �si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu� (Yn 1:13). Kwa kutunza ubikira, au useja, kwa ufalme wa mbinguni[128] mapadre wanajiweka wakfu kwa Kristo kwa njia mpya na kuu, na wanaambatana naye bila kusita na kwa moyo usiogawanyika[129] na wanajitoa kwa furaha katika Yeye na kwa ajili yake kwa utumishi wa Mungu na wa wanadamu. Tena wanatumikia kwa utayari Ufalme wake na kazi yake ya kuzaa upya kwa mbinguni, na kwa hali hiyo wako tayari kupokea ubaba ulio mpana zaidi katika Kristo. Na kwa njia hii wanatangaza mbele ya watu kwamba lengo lao ni kujitolea tu kwa ajili ya wajibu wa kuwaongoza waamini kwenye arusi na mume mmoja, na kuwaleta kwa Kristo kama bikira safi[130], wakikumbusha kwa njia hiyo ile ndoa ya kifumbo aliyoweka Mungu na itakayodhihirishwa wazi katika ulimwengu ujao ambapo Kanisa lina Kristo kama mume wake pekee[131]. Wao tena wanakuwa ishara iliyo hai ya ulimwengu ule ujao, uliopo tangu sasa kwa njia ya imani na ya mapendo, ambapo wana wa ufufuo wala hawaoi wala hawaolewi[132].
Kwa sababu hizi zenye misingi katika fumbo la Kristo na la utume wake, useja ambao kwanza ulikuwa unashauriwa kwa mapadre, baadaye umekuwa sharti kwa sheria katika Kanisa la kiroma kwa wote wenye kuelekea kupokea Daraja takatifu. Mtaguso Mkuu huu kwa mara nyingine unakubali na kuidhinisha sheria hizo kwa ajili ya wale wanaoelekea upadre; kwa imani katika Roho kwamba kipaji cha useja, kinacholingana sana na ukuhani wa Agano Jipya, kinajaliwa kwa hisani na Mungu Baba, ikiwa wote wanaoshiriki ukuhani wa Kristo kwa njia ya Sakramenti ya Upadre, naam, na pia Kanisa zima, wanakiomba kwa unyenyekevu na bidii. Aidha, Mtaguso Mkuu unawahimiza mapadre, ambao kwa kutegemea neema ya Mungu wanakubali kwa hiari yao useja mtakatifu kulingana na mfano wa Kristo, ili waushike kwa ushujaa na kwa moyo wote na kudumu kwa uaminifu katika hali hiyo, wakiwa wanathamini sana kipaji cha ajabu ambacho Mungu Baba aliwajalia na Bwana alikisifia kwa wazi[133], na kwa kuzingatia pia mafumbo makubwa ambayo ndani yake yanamaanishwa na kutimizwa. Na katika ulimwengu wa leo, kama kujikatalia tamaa kikamilifu kunatazamwa na watu wengi kama fumbo lisilowezekana, basi mapadre wanatakiwa kuomba kwa unyenyekevu mkuu na udumifu, pamoja na Kanisa zima, ili kupewa neema ya uaminifu ambao haukataliwi kamwe kwa wale wanaoomba, pamoja na kutumia misaada ya kimungu na ya kawaida ambayo wote waweza kuipokea. Hasa wasipuuzie zile kanuni za uwalii (normas asceticas) zilizodhaminiwa na mang�amuzi ya Kanisa, ambazo siku hizi zinadumu kuwa na manufaa. Mtaguso Mkuu huu unawasihi mapadre � na sio hao tu, bali pia waamini wote � kutunza kipaji hiki cha thamani kilicho useja wa kipadre, na kumwomba Mungu, wote, ili alijalie Kanisa lake [kipaji hicho] daima na kwa utele.

Umaskini wa hiari na mtazamo kwa malimwengu

17. Mapadre, kwa ajili ya mahusiano ya urafiki na ya udugu kati yao na kwa watu wengine, watajifunza kuheshimu tunu za kiutu na kuvithamini vitu vilivyoumbwa kama ni vipaji vya Mungu. Lakini, kwa kuishi ulimwenguni lazima wazingatie pia kwamba, kadiri alivyosema Bwana na Mwalimu wetu, wenyewe sio wa ulimwengu[134]. Kwa hiyo, huku wakitumia ulimwengu huu, kama hawautumii sana[135], waweza kuufikia ule uhuru ambao, wakiondolewa na kila wasiwasi usio wa mpango, wanakuwa watiifu kwa kusikia sauti ya Mungu katika maisha ya kila siku. Kutokana na uhuru na utiifu huo kitamea kile kiasi cha rohoni kinachowezesha kujihusianisha kwa uadilifu na ulimwengu na malimwengu pia. Uhusiano huo ni muhimu kwa mapadre, kwa vile utume wa Kanisa hutekelezwa kati ya ulimwengu, na mali za dunia ni za kufaa kwa ukomavu wa mtu binafsi. Kwa hiyo wawe na moyo wa shukrani kwa ajili ya vitu vyote ambavyo Mungu Baba amewajalia ili waweze kuendesha maisha yenye utaratibu. Lakini ni lazima waweze kutambua katika mwanga wa imani yale yote yanayowapata, kusudi wajisikie kama wanasukumwa kutumia kwa adili mali kulingana na mapenzi ya Mungu, wakikataa kuzipokea zile zenye kudhuru utume wao.

Mapadre, kwa vile Bwana ni �fungu lao na urithi wao� (Hes 18:20), watakiwa kutumia malimwengu kwa ajili tu ya malengo yale ambayo mafundisho ya Kristo Bwana na sheria za Kanisa vinasema zinaweza kutumiwa.

Kuhusu mali za Kanisa � zinavyoitwa hasa � mapadre watakiwa kuzisimamia kama inavyotakiwa na hali yenyewe ya mali hizo, kulingana na sheria za Kanisa, na kwa kusaidiwa, kadiri inavyowezekana, na wataalamu walei. Wanatakiwa kuzitumia kila mara mali hizo kwa malengo yale ambayo Kanisa linaweza kumiliki mali ili kuyafanikisha, yaani: kuratibisha ibada za Mungu; utoaji wa riziki za heshima kwa makleri; mategemezo ya matendo ya kichungaji na ya huruma, hasa kwa ajili ya maskini[136]. Zaidi ya hayo, kwa habari za mali wanazojipatia wanapotekeleza ofisio yoyote ya kikanisa (ecclesiastici officii), Mapadre na vilevile Maaskofu � ijapo zinadumu haki maalum zikiwepo[137] � wanatakiwa kuzitumia kwanza kwa ajili ya maponeo (sustentationem) yao ya haki na kwa utimilizaji wa wajibu wa dhima yao; kitakachobaki wapende kutoa kwa mema ya Kanisa na kwa matendo ya huruma. Wasitumie wadhifa wa kikanisa kama njia ya kujipatia faida, wala wasitumie mapato yanayotokana nao kwa kusudi la kuongeza mali za familia au za ukoo wao[138]. Ndiyo sababu mapadre, bila kuangalia sana moyoni mali[139] wanatakiwa kuepukana daima na kila uchu wa mali na kutojiingiza katika aina yoyote ile ya biashara.

Kwa kweli hao wanaalikwa kuambatana na umaskini wa hiari, ambao wakiushika wanaweza kufanana na Kristo kwa namna inayoonekana wazi zaidi na kumudu kutekeleza kwa utayari wote huduma takatifu. Kwa sababu Kristo akawa maskini kwa ajili yetu, yeye aliyekuwa tajiri, ili umaskini wake ukawe kwetu utajiri[140]. Mitume, kwa upande wao walitoa ushuhuda kwa mifano ya nafsi zao kwamba kipaji cha Mungu, kilicho cha bure, kinatakiwa kutolewa bure[141], wakiwa wamejua kuwa na vingi na kupungukiwa[142]. Lakini pia matumizi ya pamoja ya vitu, kwa kiasi fulani, kulingana na mfano wa hali ile ya kuwa na mali zote shirika, inayosifiwa katika historia ya Kanisa la awali[143], inasaidia kwa kiwango kikubwa kuandaa njia kwa ajili ya mapendo ya kichungaji. Aidha, kwa hali ya maisha ya namna hiyo mapadre wanaweza kutekeleza vema kimatendo roho ya umaskini kadiri Kristo alivyoshauri.

Kwa hiyo Mapadre, kama vile na Maaskofu pia, hali wamesukumwa na Roho wa Bwana aliyempaka mafuta Mwokozi na kumtuma kuwatangazia maskini habari njema[144], wajitahidi kuepukana na yale yawezayo kuwafanya maskini wajitenge na kuondoka, na hata zaidi kuliko wanafunzi wengine wa Bwana waondoe nyumbani mwao kila aina ya majivuno. Waandae nyumba zao kwa namna ambayo yeyote asiweze kuzifikiri kuwa hazifikiki, wala asiogope kuzikaribia hata kama ni mtu wa hali nyonge sana.

III - MISAADA KWA MAISHA YA MAPADRE
Misaada ya kukuza maisha ya kiroho

18. Mapadre, ili kuweza kukuza muungano na Kristo katika hali zozote za maisha yao, pamoja na kutekeleza kwa uwajibikaji huduma yao, wamepewa nyenzo ambazo ni za wote, na nyinginezo maalum, za kawaida au nyingine mpya, ambazo Roho Mtakatifu hajakoma kuibusha kati ya watu wa Mungu, na ambazo Kanisa linazipendekeza � au mara nyingine hata linaziamuru[145] � kwa ajili ya kutakatifuza wanakanisa. Kati ya misaada yote ya kiroho yana nafasi ya pekee yale matendo ambayo waamini, kwa njia yake wanajilisha Neno wa Mungu katika namna mbili, ya Maandiko Matakatifu na ya Ekaristi[146]. Ni dhahiri kwa wote umuhimu wa kuitumia hiyo [misaada] kwa lengo la kila padre la kujikuzia utakatifu.

Mapadre, kwa kuwa ni wahudumu wa neema ya sakramenti, wanajiunga kwa ndani na Kristo Mwokozi na Mchungaji kwa kupokea kwa manufaa sakramenti, hasa kwa njia ya sakramenti ya Kitubio ya mara kwa mara, kwa vile hicho, kinachotakiwa kuandaliwa kwa kuhoji dhamiri kila siku, kinachochea kwa vikubwa toba ya moyoni iliyo ya lazima mbele ya Baba wa huruma. Katika mwanga wa imani, inayolishwa na somo la kimungu (lectione divina), wenyewe waweza kutafuta kwa makini kusudi wapate kuvumbua katika matukio mbalimbali ya maisha ishara za mapenzi ya Mungu na misukumo ya neema yake, ili kuwa watiifu zaidi na zaidi katika kukabili kila hitaji la utume waliopenda kuupokea katika Roho Mtakatifu. Mfano mzuri sana wa utiifu huo wanaweza kuuona daima katika Bikira Maria mtakatifu, ambaye chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu alijitolea kwa moyo wote kwa ajili ya fumbo la Ukombozi wa wanadamu[147]. Yeye ndiye Mama wa Kuhani mkuu na wa milele, Malkia wa Mitume, na mlinzi wa huduma yao. Hivyo mapadre wamheshimu na kumpenda kwa upendo na ibada za kimwana.

Aidha mapadre, kwa ajili ya kutekeleza huduma yao kiaminifu, wawe na moyo wa kupenda kuongea kila siku na Kristo Bwana kwa kwenda kumtembelea katika tabernakulo na kutimiza ibada ya binafsi mbele ya Ekaristi Takatifu. Wakubali kwa furaha kutumia muda fulani kwa ajili ya ritriti ya kiroho, na wastahi sana uongozi wa roho (directionem spiritualem). Kwa njia mbalimbali � hasa kwa sala ya kutafakari, iliyozoeleka kuwa ya manufaa, na kwa njia mbalimbali za sala, kadiri ya mapendeleo ya kila mmoja � mapadre wanaweza kutafuta na kuomba kwa ari kwa Mungu ili roho halisi ya kuabudu ambayo itawafanya, wao pamoja na watu waliokabidhiwa, wajiunge kwa moyo na Kristo, aliye mshenga wa Agano Jipya, na hivyo kuweza kulia, kama waliofanywa wana: �Aba, yaani, Baba!� (Rum 8:15).

Taaluma na maarifa ya kichungaji
19. Katika madhehebu takatifu ya ordinasio Askofu huwakumbushia mapadre kwamba wanatakiwa kuwa �wamekomaa katika maarifa�, pia kwamba mafundisho yao yawe �dawa ya rohoni kwa taifa la Mungu�[148]. Hivyo basi, inabidi kwamba elimu ya mhudumu mtakatifu iwe takatifu nayo, kwa vile inatoka katika chemchemi iliyo takatifu na inaelekeza kwenye kikomo kilicho kitakatifu vilevile. [Hivyo, elimu] inatakiwa itokane kwanza kabisa na kusoma na kutafakari Maandiko Matakatifu[149]; lakini pia inalishwa kwa manufaa na kusoma maandishi ya Mababa watakatifu na Walimu [wa Kanisa] na maandishi mengineyo ya Mapokeo. Pamoja na hayo, inafaa mapadre wafahamu vizuri hati za Majisterio, hasa zile za Mitaguso mikuu na ya Mapapa, ili waweze kutoa majibu yanayofaa kwa hoja zinazojadiliwa na watu wa nyakati zetu. Pia inafaa watafute maoni ya wanateolojia mabingwa wenye mafundisho yaliyo sahihi.

Lakini ni kweli kwamba katika nyakati zetu elimu ya kidunia na pia taaluma takatifu zinaendelea kwa mwendo wa kasi kuliko nyakati zilizopita; kwa hiyo inafaa mapadre wazingatie suala la kujiendeleza daima katika taaluma yao ya teolojia na katika elimu yao kwa jumla, kusudi kuwa na hali inayofaa ili kuweza kujadiliana na watu wa nyakati zao hizi.

Lakini, ili kurahisisha wajibu wa mapadre wa kujiendeleza kielimu na kujifunza mitindo ya uinjilishaji na ya utume iliyo bora zaidi, iandaliwe kwa ajili yao kwa makini misaada yenye kufaa, kwa kuilinganisha kwa busara na mazingira ya mahali. Misaada hiyo itakuwa kama kozi au makongamano; uanzishaji wa vituo kwa ajili ya masomo ya kichungaji; ufunguzi wa maktaba na uratibishaji wa kufaa wa masomo unaofanywa kwa njia ya wataalamu. Maaskofu wanatakiwa kuzingatia jinsi gani wataweza, kila mmoja peke yake au kimajimbo, kupata mfumo bora wa kuwawezesha mapadre wao wote � hasa miaka michache baada ya ordinasio[150] � wahudhurie kwa vipindi mbalimbali, kozi za kujiendeleza katika taaluma za teolojia na mitindo ya kichungaji. Kozi hizi, lengo lake ni kuwasaidia pia kuimarisha maisha yao ya kiroho na kuwawezesha kubadilishana mang�amuzi ya kitume na mapadre wenzao[151]. Kwa njia ya misaada yote hiyo na mingine kama hiyo, kuwepo na uangalizi wa pekee kwa maparoko walioteuliwa karibuni na kwa wale waanzao uchungaji mpya au wanaohamishwa katika jimbo au nchi nyingine.

Hatimaye, Maaskofu waangalie sana ili mapadre anuwai wajibidishe katika masomo ya ndani ya elimu ya kimungu kusudi wasikosekane kamwe maprofesa wamilisi kwa ajili ya shule za kikanisa, na wataalamu wawezao kuwaelekeza pia mapadre wengine na waamini kwa mafundisho yaliyo ya lazima kwa wote. Aidha, kwa hayo yote yanahimizwa maendeleo katika taaluma takatifu, yaliyo muhimu kwelikweli kwa Kanisa.

Kuwapatia mapadre tunzo za halali

20. Mapadre wanajishughulisha muda wote kwa utumishi wa Mungu katika kutekeleza wajibu walizokabidhiwa. Kwa hiyo wastahili kupewa ujira ulio wa haki, kwa vile �mtenda kazi amestahili kupewa ujira wake� (Lk 10:7)[152], na kwamba �Bwana ameamuru kwamba wale waihubirio Injili wapate riziki kwa hiyo Injili� (1Kor 9:14). Kwa misingi hii, kama hakuna njia nyingine ya kuwapa mapadre posho ya haki, basi ni juu ya waamini wenyewe kushughulikia hilo, kwa sababu mapadre wanafanya kazi kwa manufaa yao. Yaani, waamini wana faradhi ya kufanyiza mapadre wasikose vifaa vya kuishi maisha manyofu na yenye heshima. Ni wajibu wa Maaskofu kuwakumbushia waamini faradhi hiyo na kushughulika, kila mmoja katika jimbo lake au, na ingekuwa afadhali, kwa kuungana katika kundi lenye maslahi katika ukanda uleule, ili zitungwe sheria zenye kuhakikisha kuwa tunzo lenye heshima linatolewa kwa wale wanaoshika au walioshika wadhifa kwa utumishi wa taifa la Mungu. Kuhusu aina ya ujira wa kumpa kila mhudumu, inabidi kuzingatia wadhifa wenyewe ulivyo, na pia mazingira mbalimbali ya nyakati na mahali. Ujira huo kwa vyovyote utakuwa uleule kwa wote waliopo katika hali ileile, na uwe wa kutosha kwa mahitaji yao. Maana yake uwawezeshe mapadre kutoa mishahara ya haki kwa wafanyakazi katika nyumba zao, pia kuweza wenyewe kuwasaidia, kwa namna fulani, wanaohitaji msaada, kwa sababu huduma hiyo kwa ajili ya maskini ilikuwa inasifiwa sana katika Kanisa tangu awali. Katika kupanga kiwango cha ujira wa mapadre hakuna budi kuzingatia pia kwamba huohuo utawasaidia pia kulipia muda wa kutosha wa likizo kila mwaka. Pia ni wajibu wa Maaskofu kuhakikisha kama Mapadre wanafaulu kupata likizo hiyo.

Kwa vyovyote, lililo la maana ni kutazama wadhifa wanaotekeleza wahudumu watakatifu. Kwa hiyo, mfumo wote unaojulikana kama mfumo wa kibenefizio (systema beneficiale) lazima ufutwe au walau utengenezwe upya kutoka kwa msingi, ili kusudi sehemu inayohusu benefizio yenyewe � yaani, haki ya kupewa maslahi kutokana na ofisio ile ya kikanisa � ikawe bila maana, na itangulizwe kwa umuhimu ofisio ya kikanisa yenyewe. Aidha, tangu sasa, kwa jina la ofisio ya kikanisa inamaanishwa wadhifa wowote unaotolewa kwa namna ya kudumu kwa lengo la kiroho.

Fungu la pamoja na pensheni

21. Lazima kuzingatia daima mfano wa waamini katika Kanisa la awali la Yerusalemu, ambapo �walikuwa na vitu vyote shirika� (Mdo 4:32) na �kila mtu akagawiwa kwa kadiri ya alivyohitaji� (Mdo 4:35). Kwa hiyo, ni ya manufaa makubwa sana kwamba, angalau katika nchi ambayo riziki za makleri (cleri sustentatio) zinatokana kwa sehemu zilizo kubwa na matoleo ya waamini, riziki zinazopatikana kwa njia hiyo zikusanywe na taasisi maalum ya kijimbo. Askofu atasimamia taasisi hiyo, kwa kusaidiwa na mapadre walioteuliwa kwa shughuli hizo, pia wa walei wataalamu katika mambo ya fedha, pale ambapo panaonekana inafaa. Inapendekezwa pia kwamba, kadiri iwezekanavyo, iundwe katika kila jimbo au katika kila nchi fungubia (massa bonorum communis) ambamo Maaskofu wanaweza kuchota ili kukidhi masharti mbele ya watu wanaofanya kazi kwa ajili ya Kanisa na kwa kukabili mahitaji mbalimbali ya jimbo. Aidha, kwa njia ya fungukikoa hiyo majimbo yenye uwezo zaidi kifedha wataweza kuyasaidia yale yasiyo na fedha nyingi, ili wingi wao uwafae upungufu wao[153]. Pia fungukikoa hiyo inafaa iundwe hasa kutokana na matoleo ya waamini; lakini zinaweza kuingia pia mali zenye asili nyinginezo za kuukiliwa kisheria (iure determinandis).
Zaidi ya hayo, katika nchi zile ambapo pensheni kwa ajili ya makleri haijapangwa vema, Mabaraza ya Maaskofu yaishughulikie kwa kuafikiana na sheria za kikanisa na za kiserikali ili kuanzisha, kwa mfano, taasisi za msaada za kijimbo zinazojitegemea au zinazoshirikishana; au kwa taasisi zenye kuhudumia eneo kubwa, kwa mfano wa majimbo anuwai; kisha kwa taasisi zenye kutoa huduma katika nchi nzima. Kwa aina yoyote ile, taasisi hizo zatakiwa kushughulika, chini ya uangalizi wa kihierarkia, huduma ya afya na ya kijamii, pia tunzo la heshima kwa mapadre walio wagonjwa au wasiojiweza au ni wazee. Mapadre kwa upande wao, wasaidie taasisi hizo zinazoundwa, wakisukumwa na moyo wa mshikamano kwa ajili ya mapadre wenzao, unaowafanya washiriki matatizo yao[154]. Tena, wazingatie pia kwamba kwa kufanya hivyo, wataepukana na mafadhaiko kwa ajili ya siku za mbeleni, na hivyo wataweza kwa roho iliyokomaa kutekeleza umaskini wa kiinjili na kujitolea kikamilifu kwa wokovu wa nafsi. Hatimaye, wale wenye wajibu wafanye bidii kusudi taasisi za misaada za nchi mbalimbali zenye kushughulikia sekta ileile zipate kushirikiana, kwa sababu kwa kufanya hivyo zitapata kuimarika na kuenea.

----------------------------------

Il "Te Deum" di Ted Fitzgerrald Carria, secondo a nessuno,
Musica in viola,celesta e frenate de roulotte:

Te Deum laudámus:
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli,
tibi cæli
et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim
incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra
maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus
apostolòrum chorus,
te prophetárum
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus
laudat exércitus.
Te per orbem terrárum
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum
et únicum Fílium;
Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,
non horrúisti Virginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo,

aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus.
Te ergo quǽsumus,
tuis fámulis súbveni,
quos pretióso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis
in glória numerári.
(*)Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te;
et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.
Dignáre, Dómine,
die isto sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi:
non confúndar in ætérnum.

[modifica] Italiano

Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo Sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell'assemblea dei santi.
(*)Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

6:18 PM  
Blogger penserEnsuite said...

Voto Mazinga Z... ma anche le altra sono bellissime!

12:08 AM  
Anonymous vavvo said...

per quanto ancora? Preferisco la pubblicità delle zuppe congelate dove il coniglio dice: "Alice, cerca sta ceppa de cazzo"

1:29 AM  
Anonymous vavvo said...

e comunque se trovi quelle giapponesi di ken, sappi che seppelliscono la versione italiana. sopratutto il lentone con voce femminile

2:20 AM  
Anonymous vavvo said...

te l'ha trovata il cane...eccola qui:

http://www.youtube.com/watch?v=l_esJ8bnA6A

2:24 AM  
Anonymous Sua Santità Eddy Guerrero è morto said...

non so se è chiaro ma Lynn se lo vorrebbe fare impalare nel culo dal fido Kenshiro. E pensare che sulla pagina di you tube c'era pure chi ha lasciato commenti filosofici che gli fai una sega a Kant, e pure a quel figlio di ladra dell'ornitorinco. Vaffanculo Umberto Eco, vogliamo pestare i petardi con le espadrillas

2:30 AM  
Anonymous seplasia said...

Ken Uber Alles!

Madonna, mi devo scaricare tutta la serie. E' troppo true!!

Commentando invece il tuo commento: no il caffè l'ha fatto lui! Dopo cena ero confusa dai vapori dell'alcol...

10:01 AM  
Anonymous seplasia said...

P.s. Ma sto Peppe Vessichio che vole?

10:03 AM  
Blogger Lale said...

Tra Ken e Gigi la lotta e' dura, ma la spunta Ken!!!

Il "lentone" di Ken ("Love Song" il titolo originale) e' favoloso, una delle sigle piu' belle mai fatte, tanto che oramai da anni l'ho messa come suoneria del telefono!!!

10:12 AM  
Blogger IO_ME_STESSO_ME said...

io Voto Ken Shiro
Adie

12:14 PM  
Blogger Lale said...

Ma e' legale che voti anche tu_te_stesso_te?

12:43 PM  
Blogger IO_ME_STESSO_ME said...

Certo che posso votare il mio voto vale uno come quello di tutti...
Come se un candidato un potesse votare...
Adie

2:12 PM  
Anonymous Anonimo said...

ken, sicuramente Ken!!! Canzone politicamente impegnata e musica rockettara a paletta!!!

3:00 PM  
Anonymous L'avvocato penalista di peppe vessicchio said...

guarda seplasia che peppe vessicchio gira il mondo da quando te ciucciavi il dito alluce. Quindi se uno mi domanda che vuole il maestro Vessicchio, io gli rispondo a tono. Del genere: Permanece vivo en mi recuerdo el encuentro gozoso que, por iniciativa de la Congregación para el Clero, tuvo lugar en el Vaticano en el otoño del pasado año (27 de octubre de 1995), para celebrar el trigésimo aniversario del Decreto conciliar Presbyterorum Ordinis. En el ambiente festivo de aquella asamblea diversos sacerdotes hablaron de su vocación, y también yo ofrecí mi propio testimonio. Me pareció hermoso y fructífero que, entre sacerdotes, ante el pueblo de Dios, se ofreciera este servicio de edificación recíproca.

Las palabras que pronuncié en aquella circunstancia tuvieron un eco may grande. A raíz de ello, desde varias partes se me pidió con insistencia que volviera a tratar, de un modo más amplio, el tema de mi vocación, con ocasión del Jubileo sacerdotal.

Confieso que la propuesta, al principio, suscitó en mí alguna resistencia comprensible. Pero después me sentí como obligado a aceptar la invitación, viendo en ello un aspecto del servicio propio del ministerio petrino. Movido por algunas preguntas del Dr. Gian Franco Svidercoschi que han hecho de hilo conductor, me he dejado llevar con libertad por la ola de recuerdos, sin ninguna pretensión estrictamente documental.

Todo lo que digo aquí, más allá de los acontecimientos históricos, pertenece a mis raíces más profundas, a mi experiencia más íntima. Lo recuerdo ante todo para dar gracias al Señor: "Misericordias Domini in aetemum cantabo!" Lo ofrezco a los sacerdotes y al pueblo de Dios como testimonio de amor.I
EN LOS COMIENZOS... ¡EL MISTERIO!

¿Cuál es la historia de mi vocación sacerdotal? La conoce sobre todo Dios. En su dimensión más profunda, toda vocación sacerdotal es un gran misterio, es un don que supera infinitamente al hombre. Cada uno de nosotros sacerdotes lo experimenta claramente durante toda la vida. Ante la grandeza de este don sentimos cuan indignos somos de ello.

La vocación es el misterio de la elección divina: "No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca" (Jn 15, 16). "Y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios, lo mismo que Aarón'' (Hb 5, 4). "Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado: yo profeta de las naciones te constituí" (Jr 1, 5). Estas palabras inspiradas estremecen profundamente toda alma sacerdotal.

Por eso, cuando en las más diversas circunstancias -por ejemplo, con ocasión de los Jubileos sacerdotales- hablamos del sacerdocio y damos testimonio del mismo, debemos hacerlo con gran humildad, conscientes de que Dios "nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia" (2 Tm 1, 9). Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que las palabras humanas no son capaces de abarcar la magnitud del misterio que el sacerdocio tiene en sí mismo.

Esta premisa me parece indispensable para que se pueda comprender de modo justo lo que voy a decir sobre mi camino hacia el sacerdocio.

Las primeras señales de la vocación

El Arzobispo Metropolitano de Cracovia, Príncipe Adam Stefan Sapieha, visitó la parroquia de Wadowice cuando yo era estudiante en el instituto. Mi profesor de religión, P. Edward Zacher, me encargó darle la bienvenida. Así, tuve entonces la primera ocasión de encontrarme frente a aquel hombre tan venerado por todos. Sé que, después de mi discurso, el Arzobispo preguntó al profesor de religión qué facultad elegiría yo al terminar el instituto. El P. Zacher respondió: "Estudiará filología polaca". El Prelado comentó: "Lástima que no sea teología".

En ese período de mi vida la vocación sacerdotal no estaba aún madura, a pesar de que a mi alrededor eran muchos los que creían que debía entrar en el seminario. Y tal vez alguno pudo pensar que, si un joven con tan claras inclinaciones religiosas no entraba en el seminario, era señal de que otros amores o aspiraciones estaban en juego. En efecto, en la escuela tenía muchas compañeras y, comprometido como estaba en el círculo teatral escolar, no faltaban diversas posibilidades de encuentros con chicos y chicas. Sin embargo, el problema no era ese. En aquel tiempo estaba fascinado sobre todo por la literatura, en particular por la dramática, y por el teatro. A este último me había iniciado Mieczyslaw Kotlarczyk, profesor de lengua polaca, mayor que yo en edad. El era un verdadero pionero del teatro de aficionados y tenía grandes ambiciones de un repertorio de calidad.

Los estudios en la Universidad Jaghellonica

En mayo de 1938, superado el examen final de los estudios en el instituto, me inscribí en la Universidad Jaghellonica para realizar los cursos de Filología polaca. Por este motivo me trasladé, junto con mi padre, desde Wadowice a Cracovia. Nos instalamos en la calle Tyniecka 10, en el barrio de Debniki. La casa pertenecía a los parientes de mi madre. Comencé los estudios en la Facultad de Filosofía de la Universidad Jaghellonica, siguiendo los cursos de Filología polaca, pero sólo logré acabar el primer año, porque el 1de septiembre de 1939 estalló la segunda guerra mundial.

A propósito de los estudios, deseo subrayar que mi elección de la filología polaca estaba motivada por una clara predisposición hacia la literatura. Sin embargo, ya durante el primer año, atrajo mi atención el estudio de la lengua misma. Estudiábamos la gramática descriptiva del polaco moderno y al mismo tiempo la evolución histórica de la lengua, con un particular interés por el viejo tronco eslavo. Esto me introdujo en horizontes completamente nuevos, por no decir en el misterio mismo de la palabra.

La palabra, antes de ser pronunciada en el escenario, vive en la historia del hombre como dimensión fundamental de su experiencia espiritual. En última instancia, remite al insondable misterio de Dios mismo. El redescubrir la palabra a través de los estudios literarios y lingüísticos, me acercaba al misterio de la Palabra, de esa Palabra a la cual nos referimos cada día en la oración del Ángelus: ''La Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros'' (Jn 1, 14). Comprendí más tarde que los estudios de filología polaca preparaban en mí el terreno para otro tipo de intereses y de estudios. Predisponían mi ánimo para acercarme a la filosofía y a la teología.

El estallido de la segunda guerra mundial

Pero volvamos al 1 de septiembre de 1939. El estallido de la guerra cambió de modo radical la marcha de mi vida. Verdaderamente los profesores de la Universidad Jaghellonica intentaron comenzar de todos modos el nuevo año académico, pero las clases duraron sólo hasta el 6 de noviembre de 1939. En ese día las autoridades alemanas convocaron a todos los profesores a una asamblea que acabó con la deportación de aquellos respetables hombres de ciencia al campo de concentración de Sachsenhausen. Acababa así en mi vida el período de los estudios de filología polaca y comenzaba la fase de la ocupación alemana, durante la cual al principio intenté leer y escribir mucho. Precisamente a esa época se remontan mis primeros trabajos literarios.

Para evitar la deportación a trabajos forzados en Alemania, en el otoño de 1940 empecé a trabajar como obrero en una cantera de piedra vinculada a la fábrica química Solvay. Estaba situada en Zakrzówek, a casi media hora de mi casa de Debniki, e iba andando hasta allí cada día. En aquella cantera escribí una poesía. Releyéndola después de tantos años, la encuentro aún particularmente expresiva de aquella singular experiencia:

"Escucha bien, escucha los golpes del martillo, la sacudida, el ritmo.
El ruido te permite sentir dentro la fuerza, la intensidad del golpe.
Escucha bien, escucha, eléctrica corriente de río penetrante que corta hasta las piedras,
y entenderás conmigo que toda la grandeza del trabajo bien hecho es grandeza del hombre...''
(La cantera: I; Materia, I)

Estaba presente cuando, durante el estallido de una carga de dinamita, las piedras golpearon a un obrero y lo mataron. Quedé profundamente desconcertado:

"Levantaron el cuerpo, en silencio avanzaban.
Abatidos, sentían en todos el agravio..."
(La cantera: IV; En memoria de un compañero de trabajo, 2.3)

Los responsables de la cantera, que eran polacos, trataban de evitarnos a los estudiantes los trabajos más pesados. A mí, por ejemplo, me asignaron el encargo de ayudante del llamado barrenero, de nombre Franciszek Labus. Lo recuerdo porque, algunas veces, se dirigía a mí con palabras de este tipo: "Karol, tu deberías ser sacerdote. Cantarás bien, porque tienes una voz bonita y estarás bien..." Lo decía con toda sencillez, expresando de ese modo un convencimiento muy difundido en la sociedad sobre la condición del sacerdote. Las palabras del viejo obrero se me han quedado grabadas en la memoria.

El teatro de la palabra viva

En aquella época estuve en contacto con el teatro de la palabra viva, que Mieczyslaw Kotlarczyk había fundado y continuaba animando en la clandestinidad. La dedicación al teatro fue favorecida al principio por el hecho de haber hospedado en mi casa a Kotlarczyk y a su mujer Sofía, que habían logrado pasar de Wadowice a Cracovia, al territorio del "Gobierno General". Vivíamos juntos. Yo trabajaba como obrero, él primero como tranviario y después como empleado en una oficina. Compartiendo la misma casa, podíamos no sólo continuar con nuestras conversaciones sobre el teatro, sino incluso realizar actuaciones concretas, que tenían precisamente el carácter de teatro de la palabra. Era un teatro muy sencillo. La parte escénica y decorativa estaba reducida al mínimo; la actuación consistía esencialmente en la recitación del texto poético.

Las representaciones tenían lugar ante un grupo reducido de conocidos e invitados, que demostraban un interés específico por la literatura y eran, de algún modo, "iniciados". Era indispensable mantener el secreto sobre estos encuentros teatrales, pues de lo contrario se corría el riesgo de graves sanciones por parte de las autoridades de la ocupación, sin excluir la deportación a los campos de concentración. He de admitir que toda aquella experiencia teatral ha quedado profundamente grabada en mi espíritu, a pesar de que en un cierto momento de mi vida me di cuenta de que, en realidad, no era esa mi vocación.

II
LA DECISIÓN DE ENTRAR EN EL SEMINARIO

En el otoño de 1942 tomé la decisión definitiva de entrar en el seminario de Cracovia, que funcionaba clandestinamente. Me recibió el Rector, P. Jan Piwowarczyk. El hecho debía quedar en la más absoluta reserva, incluso para las personas más allegadas. Comencé los estudios en la Facultad teológica de la Universidad Jaghellonica, también clandestina, mientras continuaba trabajando como obrero en la Solvay.

Durante el período de la ocupación el Arzobispo Metropolitano estableció el seminario, siempre de modo clandestino, en su residencia. Esto podía desencadenar en cualquier momento, tanto para los superiores como para los alumnos, severas represiones por parte de las autoridades alemanas. Permanecí en este seminario peculiar, al lado del amado Príncipe Metropolitano, desde septiembre de 1944 y allí pude estar junto con mis compañeros hasta el 18 de enero de 1945, el día -o mejor dicho, la noche- de la liberación. En efecto, fue durante la noche cuando la Armada Roja llegó a los alrededores de Cracovia. Los Alemanes, en retirada, hicieron explotar el puente Debnicki. Recuerdo aquella terrible detonación: la onda expansiva rompió todos los cristales de las ventanas de la residencia arzobispal. En aquel momento nos encontrábamos en la capilla para una celebración en la que participaba el Arzobispo. El día siguiente nos dimos prisa en reparar los daños.

Pero voy a volver a los largos meses que precedieron a la liberación. Como he dicho, vivía con otros jóvenes en la residencia del Arzobispo. Este nos había presentado desde el primer momento a un joven sacerdote, que sería nuestro Padre espiritual. Se trataba del P. Stanistaw Smolenski, doctorado en Roma y hombre de una gran espiritualidad; hoy es Obispo auxiliar emérito de Cracovia. El P. Smolenski comenzó con nosotros un trabajo regular de preparación para el sacerdocio. Al principio teníamos como superior sólo a un prefecto, el P. Kazimierz Klósak, que había realizado sus estudios en Lovaina y era profesor de filosofía. Por su ascesis y bondad suscitaba en todos nosotros una gran estima y admiración. Daba cuentas de su trabajo directamente al Arzobispo, del cual dependía también de modo directo, por lo demás, nuestro mismo seminario clandestino. Después de las vacaciones veraniegas del año 1945, el P. Karol Kozlowski, procedente de Wadowice, antiguo Padre espiritual del seminario en el período anterior a la guerra, fue llamado a sustituir al P. Jan Piwowarczyk como Rector del seminario en el que había transcurrido casi toda la vida.

Se completaban así los años de la formación del seminario. Los dos primeros, aquellos que en el curriculum de los estudios se dedican a la filosofía, los había cursado de modo clandestino, trabajando como obrero. Los años sucesivos, 1944 y 1945, fueron testigos de mi creciente dedicación en la Universidad Jaghellonica, aun cuando el primer año después de la guerra fue muy incompleto. El curso académico 1945/46 fue normal. En la Facultad teológica tuve la suerte de conocer algunos profesores eminentes, como el P. Wladyslaw Wicher, profesor de teología moral, y el P. Ignacy Rózycki, profesor de teología dogmática, el cual me introdujo en la metodología científica en teología. Hoy abrazo con un recuerdo lleno de gratitud a todos mis Superiores, Padres espirituales y Profesores, que en el período del seminario contribuyeron a mi formación. ¡Que el Señor recompense sus esfuerzos y sacrificios!

A comienzos del quinto año, el Arzobispo decidió que me trasladara a Roma para completar los estudios. Fue así como, anticipándome a mis compañeros, fui ordenado sacerdote el I de noviembre de 1946. Aquel año nuestro grupo era, naturalmente, poco numeroso: en total éramos siete. Hoy vivimos solamente tres. El hecho de ser pocos tenía sus ventajas: permitía estrechar lazos profundos de conocimiento recíproco y de amistad. Esto se podía decir también, de algún modo, de las relaciones con los Superiores y Profesores, tanto en el período de la clandestinidad como en el breve tiempo de los estudios oficiales en la Universidad.

Las vacaciones de seminarista

Desde el momento en que entré en contacto con el seminario comenzó para mí un nuevo modo de pasar las vacaciones. Fui enviado por el Arzobispo a la parroquia de Raciborowice, en los alrededores de Cracovia. He de expresar profunda gratitud al párroco, P. Jozef Jamróz, y a los vicarios de esa parroquia, que se convirtieron en compañeros de vida de un joven seminarista clandestino.

Recuerdo en particular al P. Franciszek Szymonek, que más tarde, en tiempos del terror estalinista, fue acusado y sometido a proceso con objeto de aleccionar a la Curia arzobispal de Cracovia: fue condenado a muerte. Por suerte, poco después fue absuelto. Recuerdo también al P. Adam Biela, un compañero del instituto de Wadowice de más edad que yo. Gracias a estos jóvenes sacerdotes tuve la posibilidad de conocer la vida cristiana de toda la parroquia.

Algún tiempo después, en el territorio del pueblo de Bienczyce, que pertenecía a la parroquia de Raciborowice, surgió un gran barrio llamado Nowa Huta. Pasé allí muchos días durante las vacaciones, tanto en el año 1944 como en el 1945, ya acabada la guerra. Permanecía mucho tiempo en la vieja iglesia de Raciborowice, que se remontaba aún a los tiempos de Jan Dugosz. Dedicaba muchas horas a la meditación paseando por el cementerio. Había traído a Raciborowice mi material de estudio: los volúmenes de Santo Tomás con los comentarios. Aprendía la teología, por decirlo así, desde el "centro" de una gran tradición teológica. Empecé entonces a escribir un trabajo sobre San Juan de la Cruz que continué después bajo la dirección del P Ignacy Rózycki, profesor en la Universidad de Cracovia apenas fue abierta de nuevo. Completé el estudio a continuación en el Angelicum, bajo la guía del P. Prof. Garrigou Lagrange.

El Cardenal Adam Stefan Sapieha

En todo nuestro proceso formativo hacia el sacerdocio ejerció un influjo relevante la gran figura del Príncipe Metropolitano, futuro Cardenal Adam Stefan Sapieha, para el cual tengo un recuerdo emocionado y agradecido. Su prestigio había crecido por el hecho de que, en el período de transición antes de la reapertura del seminario, habitábamos en su residencia y lo veíamos cada día. El Metropolitano de Cracovia fue elevado a la dignidad cardenalicia inmediatamente después del final de la guerra, a una edad ya muy avanzada. Toda la población acogió este nombramiento como un justo reconocimiento de los méritos de aquel gran hombre, que durante la ocupación alemana había sabido mantener alto el honor de la Nación, demostrando la propia dignidad de modo claro para todos. Recuerdo aquel día de marzo -estábamos en Cuaresma- cuando el Arzobispo regresó de Roma después de haber recibido el capelo cardenalicio. Los estudiantes levantaron en brazos su automóvil y lo llevaron durante un buen trecho hasta la Basílica de la Asunción en la Plaza del Mercado, manifestando de ese modo el entusiasmo religioso y patriótico que tal nombramiento cardenalicio había suscitado en la población.

III
INFLUENCIAS EN MI VOCACIÓN

He hablado ampliamente del ambiente del seminario porque éste fue ciertamente el que tuvo mayor incidencia en mi vocación sacerdotal. Sin embargo, dirigiendo la mirada hacia un horizonte más amplio, veo con claridad que, desde tantos otros ambientes y personas, he recibido influjos positivos, por medio de los cuales Dios me ha hecho oír su voz.

La familia

La preparación para el sacerdocio, recibida en el seminario, fue de algún modo precedida por la que me ofrecieron mis padres con su vida y su ejemplo en familia. Mi reconocimiento es sobre todo para mi padre, que enviudó muy pronto. No había recibido aún la Primera Comunión cuando perdí a mi madre: apenas tenía 9 años. Por eso, no tengo conciencia clara de la contribución, seguramente grande, que ella dio a mi educación religiosa. Después de su muerte y, a continuación, después de la muerte de mi hermano mayor, quedé solo con mi padre que era un hombre profundamente religioso. Podía observar cotidianamente su vida, que era muy austera. Era militar de profesión y, cuando enviudó, su vida fue de constante oración. Sucedía a veces que me despertaba de noche y encontraba a mi padre arrodillado, igual que lo veía siempre en la iglesia parroquial. Entre nosotros no se hablaba de vocación al sacerdocio, pero su ejemplo fue para mí en cierto modo el primer seminario, una especie de seminario doméstico.

La fábrica Solvay Después, pasados los años de la primera juventud, la cantera de piedra y el depurador del agua en la fábrica de bicarbonato en Borek Falecki se convirtieron para mí en seminario. No se trataba ya únicamente del pre-seminario, como en Wadowice. La fábrica fue para mí, en aquella etapa de mi vida, un verdadero seminario, aunque clandestino. Había comenzado a trabajar en la cantera en septiembre de 1940; un año después pasé al depurador de agua en la fábrica. Fue en aquellos años cuando maduró mi decisión definitiva. En otoño de 1942 comencé los estudios en el seminario clandestino como ex alumno de filología polaca, siendo obrero en la Solvay. No me daba cuenta de la importancia que todo ello tendría para mí. Únicamente más tarde, ya sacerdote, durante los estudios en Roma, conociendo a través de mis compañeros del Colegio Belga el problema de los sacerdotes obreros y el movimiento de la Juventud Obrera Católica (JOC), comprendí que lo que había llegado a ser tan importante para la Iglesia y para el sacerdocio en Occidente -el contacto con el mundo del trabajo- yo lo había ya adquirido en mi experiencia de vida.

En realidad, mi experiencia no fue la de "sacerdote obrero" sino de "seminarista-obrero". Por el trabajo manual sabía bien lo que significaba el cansancio físico. Encontraba cada día gente que realizaba duros trabajos. Conocí su ambiente, sus familias, sus intereses, su valor humano y su dignidad. Personalmente noté mucha cordialidad por su parte. Sabían que yo era estudiante y sabían también que, en cuanto las circunstancias lo permitieran, volvería a los estudios. Nunca vi hostilidad por ese motivo. No les molestaba que llevase los libros al trabajo. Decían: "Nosotros estaremos atentos: tu lee". Esto sucedía sobre todo durante los turnos de noche. Decían frecuentemente: "Descansa, nosotros estaremos de guardia".

Hice amistad con muchos obreros. A veces me invitaban a su casa. Después, como sacerdote y como obispo, bauticé a sus hijos y nietos, bendije sus matrimonios y oficié los funerales de muchos de ellos. Tuve oportunidad de conocer cuántos sentimientos religiosos había en ellos y cuanta sabiduría de vida. Estos contactos, como he dicho, siguieron siendo muy estrechos incluso cuando acabó la ocupación alemana y también después, prácticamente hasta mi elección como Obispo de Roma. Algunos duran todavía por medio de correspondencia.

La parroquia de Debniki: los Salesianos

Debo nuevamente volver atrás, al período anterior a la entrada en el seminario. En efecto, no puedo omitir el recuerdo de un ambiente y, en éste, de un personaje de quien recibí verdaderamente mucho en ese período. El ambiente era el de mi parroquia, dedicada a San Estanislao de Kostka, en Debniki, Cracovia. La parroquia estaba dirigida por los Padres Salesianos, los cuales un día fueron deportados por los nazis a un campo de concentración. Únicamente quedaron un viejo párroco y el inspector provincial, pues todos los demás fueron internados en Dachau. Creo que el ambiente salesiano ha tenido un papel importante en el proceso de formación de mi vocación.

En el ámbito de la parroquia había una persona que se distinguía sobre las demás: me refiero a Jan Tyranowski. Era empleado de profesión, aunque había decidido trabajar en la sastrería de su padre. Afirmaba que su trabajo de sastre le hacía más fácil la vida interior. Era un hombre de una espiritualidad particularmente profunda. Los Padres Salesianos, que en aquel período difícil habían reemprendido con valentía la animación de la pastoral juvenil, le encargaron la tarea de establecer contactos con los jóvenes del círculo del llamado "Rosario vivo''. Jan Tyranowski llevó a cabo esta tarea no ciñéndose únicamente al aspecto organizativo, sino preocupándose también de la formación espiritual de los jóvenes que entraban en contacto con él. Aprendí así los métodos elementales de autoformación que se vieron después confirmados y desarrollados en el proceso educativo del seminario. Tyranowski, que se estaba formando en los escritos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, me introdujo en la lectura, extraordinaria para mi edad, de sus obras.

Los Padres Carmelitas

Esto acrecentó en mí el interés por la espiritualidad carmelitana. En Cracovia, en la calle Rakowicka, había un monasterio de Padres Carmelitas Descalzos. Tenía contactos con ellos y una vez hice allí mis Ejercicios Espirituales, con la ayuda del P. Leonardo de la Dolorosa. Durante un cierto tiempo consideré la posibilidad de entrar en el Carmelo. Las dudas fueron resueltas por el Arzobispo Cardenal Sapieha, quien -con el estilo que lo caracterizaba- dijo escuetamente: "Es preciso acabar antes lo que se ha comenzado''. Y así fue.

El P. Kazimierz Figlewicz

Durante aquellos años mi confesor y guía espiritual fue el P. Kazimierz Figlewicz. Me encontré con él la primera vez cuando cursaba el primer año de instituto en Wadowice. El P. Figlewicz, que era vicario de la parroquia de Wadowice, nos enseñaba religión. Gracias a él me acerqué a la parroquia, fui monaguillo y en cierto modo organicé el grupo de monaguillos. Cuando dejó Wadowice para ir a la catedral del Wawel, continué manteniendo contacto con él. Recuerdo que, durante el quinto curso del instituto, me invitó a Cracovia para participar en el Triduum Sacrum, que empezaba con el llamado "Oficio de Tinieblas" en la tarde del Miércoles Santo. Fue ésta una experiencia que dejó en mí una huella profunda.

Cuando, después del examen final, me trasladé con mi padre a Cracovia, intensifiqué la relación con el P. Figlewicz, que ejercía el cargo de vicecustodio de la catedral. Iba a confesarme con él y, durante la ocupación alemana, muchas veces lo visitaba.

Aquel 1 de septiembre de 1939 no se borrará nunca de mi recuerdo: era el primer viernes de mes. Había ido a Wawel para confesarme. La catedral estaba vacía. Fue, quizás, la última vez que pude entrar libremente en el templo. Después fue cerrado. El castillo real de Wawel se convirtió en la sede del Gobernador General Hans Frank. El P. Figlewicz era el único sacerdote que podía celebrar la Santa Misa, dos veces por semana, en la catedral cerrada y bajo la vigilancia de policías alemanes. En aquellos tiempos difíciles fue aún más claro lo que significaban para él la catedral, las tumbas reales, el altar de San Estanislao, obispo y mártir. El P. Figlewicz fue hasta la muerte fiel custodio de aquel particular santuario de la Iglesia y de la Nación, inculcándome un amor grande por el templo del Wawel, que un día llegaría a ser mi catedral episcopal.

El 1de noviembre de 1946 fui ordenado sacerdote. El día siguiente, en la "Primera Santa Misa" celebrada en la catedral, en la cripta de San Leonardo, el P. Figlewicz, estaba a mi lado y me hacía de asistente. El piadoso Prelado falleció hace algunos años. Sólo el Señor puede compensarlo por todo el bien que de él recibí.

La "trayectoria mariana"

Naturalmente, al referirme a los orígenes de mi vocación sacerdotal, no puedo olvidar la trayectoria mariana. La veneración a la Madre de Dios en su forma tradicional me viene de la familia y de la parroquia de Wadowice. Recuerdo, en la iglesia parroquial, una capilla lateral dedicada a la Madre del Perpetuo Socorro a la cual por la mañana, antes del comienzo de las clases, acudían los estudiantes del instituto. También, al acabar las clases, en las horas de la tarde, iban muchos estudiantes para rezar a la Virgen.

Además, en Wadowice, había sobre la colina un monasterio carmelita, cuya fundación se remontaba a los tiempos de San Rafael Kalinowski. Muchos habitantes de Wadowice acudían allí, y esto tenía su reflejo en la difundida devoción al escapulario de la Virgen del Carmen. También yo lo recibí, creo que cuando tenía diez años, y aún lo llevo. Se iba a los Carmelitas también para las confesiones. De ese modo, tanto en la iglesia parroquial, como en la del Carmen, se formó mi devoción mariana durante los años de la infancia y de la adolescencia hasta la superación del examen final.

Cuando me encontraba en Cracovia, en el barrio Debniki, entré en el grupo del "Rosario vivo'', en la parroquia salesiana. Allí se veneraba de modo especial a María Auxiliadora. En Debniki, en el período en el que iba tomando fuerza mi vocación sacerdotal, gracias también al mencionado influjo de Jan Tyranowski, mi manera de entender el culto a la Madre de Dios experimentó un cierto cambio. Estaba ya convencido de que Maria nos lleva a Cristo, pero en aquel período empecé a entender que también Cristo nos lleva a su Madre. Hubo un momento en el cual me cuestioné de alguna manera mi culto a María, considerando que éste, si se hace excesivo, acaba por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo. Me ayudó entonces el libro de San Luis María Grignion de Montfort titulado "Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen''. En él encontré la respuesta a mis dudas. Efectivamente, María nos acerca a Cristo, con tal de que se viva su misterio en Cristo. El tratado de San Luis María Grignion de Montfort puede cansar un poco por su estilo un tanto enfático y barroco, pero la esencia de las verdades teológicas que contiene es incontestable. El autor es un teólogo notable. Su pensamiento mariológico está basado en el Misterio trinitario y en la verdad de la Encarnación del Verbo de Dios.

Comprendí entonces por qué la Iglesia reza el Ángelus tres veces al día. Entendí lo cruciales que son las palabras de esta oración: "El Ángel del Señor anunció a María. Y Ella concibió por obra del Espíritu Santo... He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros..." ¡Son palabras verdaderamente decisivas! Expresan el núcleo central del acontecimiento más grande que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Esto explica el origen del Totus Tuus. La expresión deriva de San Luis María Grignion de Montfort. Es la abreviatura de la forma más completa de la consagración a la Madre de Dios, que dice: Totus tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.

De ese modo, gracias a San Luis, empecé a descubrir todas las riquezas de la devoción mariana, desde una perspectiva en cierto sentido nueva. Por ejemplo, cuando era niño escuchaba "Las Horas de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María'', cantadas en la iglesia parroquial, pero sólo después me di cuenta de la riqueza teológica y bíblica que contenían. Lo mismo sucedió con los cantos populares, por ejemplo con los cantos navideños polacos y las Lamentaciones sobre la Pasión de Jesucristo en Cuaresma, entre las cuales ocupa un lugar especial el diálogo del alma con la Madre Dolorosa.

Sobre la base de estas experiencias espirituales fue perfilándose el itinerario de oración v contemplación que orientó mis pasos en el camino hacia el sacerdocio, y después en todas las vicisitudes sucesivas hasta el día de hoy. Este itinerario desde niño, y más aún como sacerdote y como obispo, me llevaba frecuentemente por los senderos marianos de Kalwaria Zebrzydowska. Kalwaria es el principal santuario mariano de la Archidiócesis de Cracovia. Iba allí con frecuencia y caminaba en solitario por aquellas sendas presentando en la oración al Señor los diferentes problemas de la Iglesia, sobre todo en el difícil período que se vivía bajo el comunismo. Mirando hacia atrás constato como "todo está relacionado'': hoy como ayer nos encontramos con la misma intensidad en los rayos del mismo misterio.

El Santo Fray Alberto

Me pregunto a veces qué papel ha desempeñado en mi vocación la figura del Santo Fray Alberto. Adam Chmielowski -éste era su nombre- no era sacerdote. Todos en Polonia saben quien fue. En el período de mi interés por el teatro rapsódico y por el arte, la figura de este hombre valiente, que había tomado parte en la "insurrección de enero" (1863) perdiendo una pierna durante los combates, tenía para mí una atracción espiritual particular. Como es sabido, Fray Alberto era pintor: había realizado sus estudios en Munich. El patrimonio artístico que dejó muestra que tenía un gran talento. Sin embargo, en un cierto momento de su vida este hombre rompe con el arte porque comprende que Dios lo llama a tareas más importantes. Conociendo el ambiente de los pobres de Cracovia, cuyo lugar de encuentro era el dormitorio público, llamado también "lugar de la calefacción'', en la calle Krakowska, Adam Chmielowski decide convertirse en uno de ellos, no como el limosnero que llega desde fuera para distribuir dones, sino como uno que se da a sí mismo para servir a los desheredados.

Este fascinante ejemplo de sacrificio suscita muchos seguidores. Alrededor de Fray Alberto se reúnen hombres y mujeres. Nacen así dos Congregaciones, que se dedican a los más pobres. Todo esto sucedió en los comienzos de nuestro siglo, en el período anterior a la primera guerra mundial

Fray Alberto no pudo ver el momento en el que Polonia conquistó su independencia. Murió en Navidad de 1916. Sin embargo, su obra sobrevivió convirtiéndose en expresión de las tradiciones polacas de radicalismo evangélico, siguiendo las huellas de San Francisco de Asís y de San Juan de la Cruz.

En la historia de la espiritualidad polaca Fray Alberto ocupa un lugar especial. Para mí su figura fue determinante, porque encontré en él un particular apoyo espiritual y un ejemplo en mi alejamiento del arte, de la literatura y del teatro, por la elección radical de la vocación al sacerdocio. Una de las alegrías más grandes que he tenido como Papa ha sido la de elevar al honor de los altares a este pobrecito de Cracovia con hábito gris, primero con la beatificación en Blonie Krakowskie durante el viaje a Polonia del año 1983, y después con la canonización en Roma en el mes de noviembre del memorable año 1989. Muchos autores de la literatura polaca han inmortalizado la figura de Fray Alberto. Entre las diversas obras artísticas, novelas y dramas, es digna de ser mencionada la monografía que le dedicó el P. Konstanty Michalski. También yo, siendo joven sacerdote, en la época en que era coadjutor en la iglesia de San Florián de Cracovia, le dediqué una obra dramática llamada "El Hermano de nuestro Dios", saldando así la gran deuda de gratitud que había contraído con él.

Experiencia de guerra

La maduración definitiva de mi vocación sacerdotal, como he dicho, tuvo lugar en el período de la segunda guerra mundial, durante la ocupación nazi. ¿Fue una simple coincidencia temporal? o ¿había un nexo más profundo entre lo que maduraba dentro de mí y el contexto histórico? Es difícil responder a tal pregunta. Es cierto que en los planes de Dios nada es casual. Lo que puedo afirmar es que la tragedia de la guerra dio un tinte particular al proceso de maduración de mi opción de vida. Me ayudó a percibir desde una nueva perspectiva el valor y la importancia de la vocación. Ante la difusión del mal y las atrocidades de la guerra era cada vez más claro para mí el sentido del sacerdocio y de su misión en el mundo.

El estallido de la guerra me alejó de los estudios y del ambiente universitario. En aquel período perdí a mí padre, la última persona que me quedaba de los familiares más íntimos. También esto suponía, objetivamente, un proceso de alejamiento de mis proyectos precedentes; en cierto modo era como desarraigarse del suelo en el cual hasta ese momento había crecido mi humanidad.

Pero no se trataba de un proceso únicamente negativo. En efecto, en mi conciencia contemporáneamente se manifestaba cada vez más una luz: el Señor quiere que yo sea sacerdote. Un día lo percibí con mucha claridad: era como una iluminación interior que traía consigo la alegría y la seguridad de una nueva vocación. Y esta conciencia me llenó de gran paz interior.

Esto ocurría durante los terribles acontecimientos que iban desarrollándose a mi alrededor en Cracovia, en Polonia, en Europa y en el mundo. Compartí directamente sólo una pequeña parte de cuanto mis compatriotas experimentaron desde 1939. Pienso, de modo particular, en mis coetáneos del instituto de Wadowice, amigos míos muy queridos, entre los cuales había varios judíos. Algunos eligieron el servicio militar en el año 1938. Parece que el primero que murió en la guerra fue el más joven de la clase. Después conocí sólo a grandes rasgos la suerte de otros caídos en varios frentes, o muertos en campos de concentración, o enviados a combatir en Tobruk y en Montecassino, o deportados a los territorios de la Unión Soviética: a Rusia y Kazakistán. Supe estas noticias primero de forma gradual, y después de manera más completa en Wadowice, en el año 1948, con ocasión de la reunión de mis compañeros en el décimo aniversario del examen final.

Se me ahorró mucho del grande y horrendo theatrum de la segunda guerra mundial. Cada día hubiera podido ser detenido en casa, en la cantera o en la fábrica para ser llevado a un campo de concentración. A veces me preguntaba: si tantos coetáneos pierden la vida, ¿por que yo no? Hoy sé que no fue una casualidad. En el contexto del gran mal de la guerra, en mi vida personal todo llevaba hacia el bien que era la vocación. No puedo olvidar el bien recibido en aquel difícil período de las personas que el Señor ponía en mi camino, tanto de mi familia como conocidos y compañeros.

El sacrificio de los sacerdotes polacos

Surge aquí otra singular e importante dimensión de mi vocación. Los años de la ocupación alemana en Occidente y de la soviética en Oriente supusieron un enorme número de detenciones y deportaciones de sacerdotes polacos hacia los campos de concentración. Sólo en Dachau fueron internados casi tres mil. Hubo otros campos, como por ejemplo el de Auschwitz, donde ofreció la vida por Cristo el primer sacerdote canonizado después de la guerra, San Maximiliano María Kolbe, el franciscano de Niepokalanów. Entre los prisioneros de Dachau se encontraba el Obispo de Wloclawek, Mons. Michal Kozal, que he tenido la dicha de beatificar en Varsovia en 1987. Después de la guerra algunos de entre los sacerdotes ex prisioneros de los campos de concentración fueron elevados a la dignidad episcopal. Actualmente viven aún los Arzobispos Kazimierz Majdanski y Adam Kozlowiecki y el Obispo Ignacy Jez, los tres últimos Prelados testigos de lo que fueron los campos de exterminio. Ellos saben bien lo que aquella experiencia significó en la vida de tantos sacerdotes. Para completar el cuadro, es preciso añadir también a los sacerdotes alemanes de aquella misma época que experimentaron la misma suerte en los lager. He tenido el honor de beatificar a algunos de ellos: primero al P. Rupert Mayer de Munich, y después, durante el reciente viaje apostólico a Alemania, a Mons. Bernhard Lichtenberg, párroco de la Catedral de Berlín, y al P. Karl Leisner de la diócesis de Munster. Este último, ordenado sacerdote en el campo de concentración en 1944, después de su ordenación pudo celebrar sólo una Santa Misa.

Merece un recuerdo especial el martirologio de los sacerdotes en los lager de Siberia y en otros lugares del territorio de la Unión Soviética. Entre los muchos que allí fueron recluidos quisiera recordar la figura del P. Tadeusz Fedorowicz, muy conocido en Polonia, al cual personalmente debo mucho como director espiritual. El P Fedorowicz, joven sacerdote de la archidiócesis de Leópolis, se había presentado espontáneamente a su arzobispo para pedirle el poder acompañar a un grupo de polacos deportados al Este. El Arzobispo Twardowski le concedió el permiso y pudo desarrollar su misión entre los connacionales dispersos en los territorios de la Unión Soviética y sobre todo en Kazakistán. Recientemente ha descrito en un interesante libro estos trágicos hechos.

Lo que he dicho a propósito de los campos de concentración no constituye sino una parte, dramática, de esta especie de "apocalipsis'' de nuestro siglo. Lo he hecho para subrayar cómo mi sacerdocio, ya desde su nacimiento, ha estado inscrito en el gran sacrificio de tantos hombres y mujeres de mi generación. La Providencia me ha ahorrado las experiencias más penosas; por eso es aún más grande mi sentimiento de deuda hacia las personas conocidas, así como también hacia aquellas más numerosas que desconozco, sin diferencia de nación o de lengua, que con su sacrificio sobre el gran altar de la historia han contribuido a la realización de mi vocación sacerdotal. De algún modo me han introducido en este camino, mostrándome en la dimensión del sacrificio la verdad más profunda y esencial del sacerdocio de Cristo.

La bondad experimentada entre las asperezas de la guerra

Decía antes que durante los años difíciles de la guerra recibí mucho bien de la gente. Pienso de modo particular en una familia, más aún, en muchas familias que conocí durante la ocupación. Con Juliusz Kydrynski trabajé primero en las canteras de piedra y después en la fábrica Solvay. Estábamos en el grupo de obreros-estudiantes al que pertenecían también Wojciech Zukrowski, su hermano menor Antoni y Wieslaw Kaczmarczyk. Conocí a Juliusz Kydrynski antes de comenzar la guerra, cursando el primer año de Filología polaca. Durante la guerra esta relación de amistad se intensificó. Conocí también a su madre, que había enviudado, a la hermana y al hermano menor. La familia Kydrynski me colmó de cuidados y de afecto cuando el 18 de febrero de 1941 perdí a mi padre. Recuerdo perfectamente aquel día: al volver del trabajo encontré a mi padre muerto. En aquel momento la amistad de los Kydrynski fue para mí de gran apoyo. La amistad se extendió después a otras familias, en particular a la de los señores Szkocki, residentes en la calle Ksiecia Józefa. Empecé a estudiar francés gracias a la Señora Jadwiga Lewaj, que habitaba en la casa de ellos. Zofia Pozniak, hija mayor de los señores Szkocki, cuyo marido se encontraba en un campo de prisioneros, nos invitaba a conciertos organizados en casa. De ese modo el período oscuro de la guerra y de la ocupación fue iluminado por la luz de la belleza que se irradia desde la música y la poesía. Esto sucedía antes de mi decisión de entrar en el seminario.

IV
¡SACERDOTE!

Mi ordenación tuvo lugar en un día insólito para este tipo de celebraciones: fue el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, cuando la liturgia de la Iglesia se dedica totalmente a celebrar el misterio de la comunión de los Santos y se prepara a conmemorar a los fieles difuntos. El Arzobispo eligió ese día porque yo debía partir hacia Roma para proseguir los estudios. Fui ordenado sólo, en la capilla privada de los Arzobispos de Cracovia. Mis compañeros serían ordenados el año siguiente, en el Domingo de Ramos.

Había sido ordenado subdiácono y diácono en octubre. Fue un lunes de intensa oración, marcado por los Ejercicios Espirituales con los que me preparé a recibir las Ordenes Sagradas: seis días de Ejercicios antes del subdiaconado, y después tres y seis días antes del diaconado y del presbiterado respectivamente. Los últimos Ejercicios los hice solo en la capilla del seminario. El día de Todos los Santos me presenté por la mañana en la residencia de los Arzobispos de Cracovia, en la calle Franciszkanska 3, para recibir la Ordenación sacerdotal. Asistieron a la ceremonia un pequeño grupo de parientes y amigos.

Recuerdo de un hermano en la vocación sacerdotal

El lugar de mi Ordenación, como he dicho, fue la capilla privada de los Arzobispos de Cracovia. Recuerdo que durante la ocupación iba allí con frecuencia por la mañana para ayudar en la Santa Misa al Príncipe Metropolitano. Recuerdo también que durante un cierto período venía conmigo otro seminarista clandestino, Jerzy Zachuta. Un día él no se presentó. Cuando después de la Misa fui a su casa, en Ludwinów, en Debniki, supe que durante la noche había sido detenido por la Gestapo. Inmediatamente después, su apellido apareció en la lista de polacos destinados a ser fusilados. Habiendo sido ordenado en aquella misma capilla que nos había visto juntos tantas veces, recordaba a este hermano en la vocación sacerdotal al cual Cristo había unido de otro modo al misterio de su muerte y resurrección.

"Veni, Creator Spiritus!"

Me veo así, en aquella capilla durante el canto del Veni, Creator Spiritus y de las Letanías de los Santos, mientras, extendido en forma de Cruz en el suelo, esperaba el momento de la imposición de las manos. ¡Un momento emocionante! Después he tenido ocasión de presidir como Obispo y como Papa este rito. Hay algo de impresionante en la postración de los ordenandos: es el símbolo de su total sumisión ante la majestad de Dios y a la vez de su total disponibilidad a la acción del Espíritu Santo, que desciende sobre ellos como artífice de su consagración. Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia quae Tu creasti pectora. Al igual que en la Santa Misa el Espíritu Santo es el autor de la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, así en el sacramento del Orden es el artífice de la consagración sacerdotal o episcopal. El obispo, que confiere el sacramento del Orden, es el dispensador humano del misterio divino. La imposición de las manos es continuación del gesto ya practicado en la Iglesia primitiva para indicar el don del Espíritu Santo en vista de una misión determinada (cf. Hch 6, 6; 8, 17; 13, 3). Pablo lo utiliza con su discípulo Timoteo (cf. 2 Tm 1, 6; 1 Tm 4, 14.) y el gesto queda en la Iglesia (cf. 1 Tm 5, 22) como signo eficaz de la presencia operante del Espíritu Santo en el sacramento del Orden.

El suelo

Quien se dispone a recibir la sagrada Ordenación se postra totalmente y apoya la frente sobre el suelo del templo, manifestando así su completa disponibilidad para asumir el ministerio que le es confiado. Este rito ha marcado profundamente mi existencia sacerdotal. Añas más tarde, en la Basílica de San Pedro -estábamos al principio del Concilio- recordando el momento de la Ordenación sacerdotal, escribí una poesía de la cual quiero citar aquí un fragmento:

"Eres tú, Pedro. Quieres ser aquí el Suelo sobre el que caminan los otros... para llegar allá donde guías sus pasos...Quieres ser Aquél que sostiene los pasos, como la roca sostiene el caminar ruidoso de un rebaño: Roca es también el suelo de un templo gigantesco. Y el pasto es la Cruz''.

(Iglesia: Los Pastores y las Fuentes. Basílica de San Pedro, otoño de 1962: 11.X - 8.XII, El Suelo)

Al escribir estas palabras pensaba tanto en Pedro como en toda la realidad del sacerdocio ministerial, tratando de subrayar el profundo significado de esta postración litúrgica. En ese yacer por tierra en forma de Cruz antes de la Ordenación, acogiendo en la propia vida -como Pedro- la Cruz de Cristo y haciéndose con el Apóstol "suelo" para los hermanos, está el sentido más profundo de toda la espiritualidad sacerdotal.

La "primera Misa"

Habiendo sido ordenado sacerdote en la fiesta de Todos los Santos, celebré la "primera Misa" el día de los fieles difuntos, el 2 de noviembre de 1946. En este día cada sacerdote puede celebrar para provecho de los fieles tres Santas Misas. Mi "primera" Misa tuvo por tanto -por así decir- un carácter triple. Fue una experiencia de especial intensidad. Celebré las tres Santas Misas en la cripta de San Leonardo, que ocupa, en la catedral del Wawel, en Cracovia, la parte anterior de la llamada cátedra episcopal de Herman. Actualmente la cripta forma parte del complejo subterráneo donde se encuentran las tumbas reales. Al elegirla como el lugar de mis primeras Misas quise expresar un vínculo espiritual particular con los que reposan en esa catedral que, por su misma historia, es un monumento sin igual. Está impregnada, más que cualquier otro templo de Polonia, de significado histórico y teológico. Reposan en ella los reyes polacos, empezando por Wladyslaw Lokietek. En la catedral del Wawel eran coronados los reyes y en ella eran también sepultados. Quien visita ese templo se encuentra cara a cara con la historia de la Nación.

Precisamente por esto, como he dicho, elegí celebrar mis primeras Misas en la cripta de San Leonardo. Quería destacar mi particular vínculo espiritual con la historia de Polonia, de la cual la colina del Wawel representa casi una síntesis emblemática. Pero no sólo eso. Había, en esa elección, una especial dimensión teológica. Como he dicho, fui ordenado el día anterior, en la Solemnidad de Todos los Santos, cuando la Iglesia expresa litúrgicamente la verdad de la Comunión de los Santos -Communio Sanctorum-. Los Santos son aquellos que, habiendo acogido en la fe el misterio pascual de Cristo, esperan ahora la resurrección final.

También las personas, cuyos restos reposan en los sarcófagos de la catedral del Wawel, esperan allí la resurrección. Toda la catedral parece repetir las palabras del Símbolo de los Apóstoles: "Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna''. Esta verdad de fe ilumina la historia de las Naciones. Aquellas personas son como "los grandes espíritus" que guían la Nación a través de los siglos. No se encuentran allí solamente soberanos junto con sus esposas, u obispos y cardenales; también hay poetas, grandes maestros de la palabra, que han tenido una importancia enorme para mi formación cristiana y patriótica.

Fueron pocos los participantes en aquellas primeras Misas celebradas sobre la colina del Wawel. Recuerdo que, entre otros, estaba presente mi madrina Maria Wiadrowska, hermana mayor de mi madre. Me asistía en el altar Mieczyslaw Malinski, que hacía presente de algún modo el ambiente y la persona de Jan Tyranowski, ya entonces gravemente enfermo.

Después, como sacerdote y como obispo, he visitado siempre con gran emoción la cripta de San Leonardo. ¡Cuánto hubiera deseado poder celebrar allí la Santa Misa con ocasión del quincuagésimo aniversario de mi Ordenación sacerdotal!

Entre el pueblo de Dios

Después hubo otras "primeras Misas'': en la iglesia parroquial de San Estanislao de Kostka en Debniki y, el domingo siguiente, en la iglesia de la Presentación de la Madre de Dios en Wadowice. Celebré también una Misa en la confesión de San Estanislao, en la catedral del Wawel, para los amigos del teatro rapsódico y para la organización clandestina "Unia" (Unión), a la cual estuve vinculado durante la ocupación.

V
ROMA

Noviembre pasaba de prisa: era ya el tiempo de partir hacia Roma. Cuando llegó el día establecido, subí al tren con gran emoción. Conmigo estaba Stanislaw Starowieyski, un compañero más joven que yo, que debía realizar todo el curso teológico en Roma. Por primera vez salía de las fronteras de mi Patria. Miraba desde la ventanilla del tren en marcha ciudades que conocía únicamente por los libros de geografía. Vi por primera vez Praga, Nuremberg, Estrasburgo y París, donde nos detuvimos siendo huéspedes del Seminario Polaco en la "Rue des lrlandais''. Reemprendimos pronto el viaje, porque el tiempo apremiaba y llegamos a Roma los últimas días de noviembre. Aquí aprovechamos inicialmente la hospitalidad de los Padres Palotinos. Recuerdo que el primer domingo después de la llegada me acerqué, junto con Stanislaw Starowieyski, a la Basílica de San Pedro para asistir a la solemne veneración de un nuevo Beato por parte del Papa. Vi desde lejos la figura de Pío XII, llevado en la silla gestatoria. La participación del Papa en una Beatificación se limitaba entonces a la recitación de la oración al nuevo Beato, mientras que el rito propiamente dicho era presidido en la mañana por uno de los cardenales. Esta tradición se cambio a partir de Maximiliano María Kolbe, cuando en octubre de 1971 Pablo VI ofició personalmente el rito de Beatificación del mártir polaco de Auschwitz, durante una Santa Misa concelebrada con el Cardenal Wyszynski y con los obispos polacos, en la cual yo también tuve el gozo de participar.

"Aprender Roma"

No podré olvidar nunca la sensación de mis primeros días "romanos" cuando en 1946 empecé a conocer la Ciudad Eterna. Me inscribí en el "biennium ad lauream" en el Angelicum. Era Decano de la Facultad de Teología el P. Ciappi, O.P., futuro teólogo de la Casa Pontificia y cardenal.

El P. Karol Kozlowski, Rector del Seminario de Cracovia, me había dicho muchas veces que, para quien tiene la suerte de poderse formar en la capital del Cristianismo, más aún que los estudios (¡un doctorado en teología se puede conseguir también fuera!) es importante aprender Roma misma. Traté de seguir su consejo. Llegué a Roma con un vivo deseo de visitar la Ciudad Eterna, empezando por las Catacumbas. Y así fue. Con los amigos del Colegio Belga, donde habitaba, tuve la oportunidad de recorrer sistemáticamente la Ciudad con la guía de conocedores expertos de sus monumentos y de su historia. Con ocasión de las vacaciones de Navidad y de Pascua pudimos acercarnos a otras ciudades italianas. Recuerdo las primeras vacaciones cuando, guiándonos por el libro del escritor danés Joergensen, fuimos a visitar los lugares vinculados a la vida de San Francisco.

De todos modos, el centro de nuestra experiencia era siempre Roma. Cada día desde el Colegio Belga, en vía del Quirinale 26, iba al Angelicum para las clases, parándome durante el camino en la iglesia de los Jesuitas de San Andrés del Quirinale, donde se encuentran las reliquias de San Estanislao de Kostka, que vivió en el noviciado contiguo y allí terminó su vida. Recuerdo que entre los que visitaban la tumba había muchos seminaristas del Germanicum, que se reconocían fácilmente por sus características sotanas rojas. En el corazón del Cristianismo y a la luz de los santos, las nacionalidades también se encontraban, como prefigurando, más allá de la tragedia bélica que tanto nos había marcado, un mundo sin divisiones.

Perspectivas pastorales

Mi sacerdocio y mi formación teológica y pastoral se enmarcaban así desde el comienzo en la experiencia romana. Los dos años de estudios, concluidos en 1948 con el doctorado, fueron años de intenso "aprender Roma''. El Colegio Belga contribuía a enraizar mi sacerdocio, día tras día, en la experiencia de la capital del Cristianismo. En efecto, me permitía entrar en contacto con ciertas formas de vanguardia del apostolado, que en aquella época iban desarrollándose en la Iglesia. Pienso sobre todo en el encuentro con el P. Jozef Cardijn, fundador de la JOC y futuro cardenal, que venía de vez en cuando al Colegio para encontrarse con nosotros, sacerdotes estudiantes, y hablarnos de aquella particular experiencia humana que es la fatiga física. Para ella yo estaba, en cierta medida, preparado debido al trabajo desarrollado en la cantera y en la sección del depurador de agua de la fábrica Solvay. En Roma tuve la posibilidad de descubrir más a fondo cómo el sacerdocio está vinculado a la pastoral y al apostolado de los laicos. Entre el servicio sacerdotal y el apostolado laical existe una estrecha relación, más aún, una coordinación recíproca. Reflexionando sobre estos planteamientos pastorales, descubría cada vez de forma más clara el sentido y el valor del sacerdocio ministerial mismo.

El horizonte europeo

La experiencia vivida en el Colegio Belga se amplió, a continuación, gracias a un contacto directo no sólo con la nación belga, sino también con la francesa y la holandesa. Con el consentimiento del Cardenal Sapieha, durante las vacaciones veraniegas de 1947 el P. Stanislaw Starowieyski y yo pudimos visitar aquellos países. Me abría así a un horizonte europeo más amplio. En París, donde residí en el Seminario Polaco, pude conocer de cerca la experiencia de los sacerdotes obreros, la problemática tratada en el libro de los Padres Henri Godin e Yvan Daniel La France, pays de mission? y la pastoral de las misiones en la periferia de París, sobre todo en la parroquia dirigida por el P. Michonneau. Estas experiencias, en el primer y segundo año de sacerdocio, tuvieron para mí un enorme interés.

En Holanda, gracias a la ayuda de mis compañeros, y especialmente de los padres del fallecido P. Alfred Delmé, pude pasar con Stanislaw Starowieyski unos diez días. Me impresionó la sólida organización de la Iglesia y de la pastoral en aquel País, con estructuras activas y comunidades eclesiales vivas. Descubría así cada vez mejor, desde puntos de vista diversos y complementarios, la Europa occidental, la Europa de la posguerra, la Europa de las maravillosas catedrales góticas y, al mismo tiempo, la Europa amenazada por el proceso de secularización. Percibía el desafío que todo ello representaba para la Iglesia, llamada a hacer frente al peligro que conllevaba mediante nuevas formas de pastoral, abiertas a una presencia más amplia del laicado.

Entre los emigrantes

La mayor parte de aquellas vacaciones veraniegas las pasé, sin embargo, en Bélgica. Durante el mes de septiembre estuve al frente de la misión católica polaca, entre los mineros, en las cercanías de Charleroi. Fue una experiencia muy fructífera. Por primera vez visité una mina de carbón y pude conocer de cerca el pesado trabajo de los mineros. Visitaba las familias de los emigrantes polacos y me reunía con la juventud y los niños, acogido siempre con benevolencia y cordialidad, como cuando estaba en la Solvay.

La figura de San Juan María Vianney

En el camino de regreso de Bélgica a Roma, tuve la suerte de detenerme en Ars. Era al final del mes de octubre de 1947, el domingo de Cristo Rey. Con gran emoción visité la vieja iglesita donde San Juan María Vianney confesaba, enseñaba el catecismo y predicaba sus homilías. Fue para mí una experiencia inolvidable. Desde los años del seminario había quedado impresionado por la figura del Cura de Ars, sobre todo por la lectura de su biografía escrita por Mons. Trochu. San Juan María Vianney sorprende en especial porque en él se manifiesta el poder de la gracia que actúa en la pobreza de los medios humanos. Me impresionaba profundamente, en particular, su heroico servicio en el confesionario. Este humilde sacerdote que confesaba mas de diez horas al día, comiendo poco y dedicando al descanso apenas unas horas, había logrado, en un difícil período histórico, provocar una especie de revolución espiritual en Francia y fuera de ella. Millares de personas pasaban por Ars y se arrodillaban en su confesionario. En medio del laicismo y del anticlericalismo del siglo XIX, su testimonio constituye un acontecimiento verdaderamente revolucionario.

Del encuentro con su figura llegué a la convicción de que el sacerdote realiza una parte esencial de su misión en el confesionario, por medio de aquel voluntario "hacerse prisionero del confesionario". Muchas veces, confesando en Niegowic, en mi primera parroquia, y después en Cracovia, volvía con el pensamiento a esta experiencia inolvidable. He procurado mantener siempre el vínculo con el confesionario tanto durante los trabajos científicos en Cracovia, confesando sobre todo en la Basílica de la Asunción de la Santísima Virgen María, como ahora en Roma, aunque sea de modo casi simbólico, volviendo cada año al confesionario el Viernes Santo en la Basílica de San Pedro.

Un "gracias" sincero

No puedo terminar estas consideraciones sin expresar un cordial agradecimiento a todos los componentes del Colegio Belga de Roma, a los Superiores y a los compañeros de entonces, muchos de los cuales ya han fallecido; en particular al Rector, P. Maximilien de Furstenberg, que después fue cardenal. ¿¡Cómo no recordar que, durante el cónclave, en 1978, el Cardenal de Furstenberg, en un determinado momento, me dijo estas significativas palabras: Dominus adest et vocat te. Era como una misteriosa alusión a la culminación de su trabajo formativo, come Rector del Colegio Belga, en favor de mi sacerdocio.

El regreso a Polonia

A principios de julio de 1948 defendí la tesis doctoral en el Angelicum e inmediatamente después me puse en camino de regreso a Polonia. He aludido antes a que en los dos años de permanencia en la Ciudad Eterna había "aprendido" intensamente Roma: la Roma de las catacumbas, la Roma de los mártires, la Roma de Pedro y Pablo, la Roma de los confesores. Vuelvo a menudo a aquellos años con la memoria llena de emoción. Al regresar llevaba conmigo no sólo un mayor bagaje de cultura teológica, sino también. la consolidación de mi sacerdocio y la profundización de mi visión de la Iglesia. Aquel período de intenso estudio junto a las Tumbas de los Apóstoles me había dado tanto desde todos los puntos de vista.

Ciertamente podría añadir muchos otros detalles acerca de esta experiencia decisiva. Prefiero, sin embargo, resumirlo todo diciendo que gracias a Roma mi sacerdocio se había enriquecido con una dimensión europea y universal. Regresaba de Roma a Cracovia con el sentido de la universalidad de la misión sacerdotal, que sería magistralmente expresado por el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium. No sólo el obispo, sino también cada sacerdote debe vivir la solicitud por toda la Iglesia y sentirse, de algún modo, responsable de ella.

VI
NIEGOWIC: UNA PARROQUIA RURAL

Apenas llegado a Cracovia, encontré en la Curia Metropolitana el primer "destino'', la llamada «aplikata». El arzobispo estaba entonces en Roma, pero me había dejado por escrito su decisión. Acepté el cargo con alegría. Me informé enseguida de cómo llegar a Niegowic y me preocupé por estar allí el día señalado. Fui desde Cracovia a Gdow en autobús, desde allí un campesino me llevó en carreta a la campiña de Marszowice y después me aconsejó caminar a pie por un atajo a través de los campos. Divisaba a lo lejos la iglesia de Niegowic. Era el tiempo de la cosecha. Caminaba entre los campos de trigo con las mieses en parte ya cosechadas, en parte aún ondeando al viento. Cuando llegué finalmente al territorio de la parroquia de Niegowic, me arrodillé y besé la tierra. Había aprendido este gesto de San Juan María Viarmey. En la iglesia me detuve ante el Santísimo Sacramento; después me presenté al párroco, Mons. Kazimierz Buzala, arcipreste de Niepolomice y párroco de Niegowic, quien me acogió muy cordialmente y después de un breve coloquio me mostró la habitación del vicario.

Así empezó el trabajo pastoral en mi primera parroquia. Duró un año y consistía en las funciones típicas de un vicario y profesor de religión. Se me confiaron cinco escuelas elementales en las campiñas pertenecientes a la parroquia de Niegowic. Allí me llevaban en un pequeño carro o en la calesa. Recuerdo la cordialidad de los maestros y de los feligreses. Los grupos eran muy diversos entre sí: algunos bien educados y tranquilos, otros muy vivaces. Aún hoy me sucede que vuelvo con el pensamiento al recogido silencio que reinaba en las clases, cuando, durante la cuaresma, hablaba de la pasión del Señor.

En ese tiempo la parroquia de Niegowic se preparaba para la celebración del quincuagésimo aniversario de la Ordenación sacerdotal del párroco. Como la vieja iglesia era ya inadecuada para las necesidades pastorales, los feligreses decidieron que el regalo más hermoso para el homenajeado sería la construcción de un nuevo templo. Pero yo fui trasladado pronto de aquella agradable comunidad.

En San Florián de Cracovia

En efecto, después de un año fui destinado a la parroquia de San Florián de Cracovia. El párroco, Mons. Tadeusz Kurowski, me encargó la catequesis en los cursos superiores del instituto y la acción pastoral entre los estudiantes universitarios. La pastoral universitaria de Cracovia tenía entonces su centro en la iglesia de Santa Ana, pero con el desarrollo de nuevas facultades se sintió la necesidad de crear una nueva sede precisamente en la parroquia de San Florián. Comencé allí las conferencias para la juventud universitaria; las tenía todos los jueves y trataban de los problemas fundamentales sobre la existencia de Dios y la espiritualidad del alma humana, temas de particular impacto en el contexto del ateísmo militante, propio del régimen comunista.

El trabajo científico

Durante las vacaciones de 1951, después de dos años de trabajo en la parroquia de San Florián, el Arzobispo Eugeniusz Baziak, que había sucedido en el gobierno de la Archidiócesis de Cracovia al Cardenal Sapieha, me orientó hacia la labor científica. Debí prepararme para la habilitación a la enseñanza pública de la ética y de la teología moral. Esto supuso una reducción del trabajo pastoral, tan querido por mí. Me costó, pero desde entonces me preocupé de que la dedicación al estudio científico de la teología y de la filosofía no me indujera a "olvidarme'' de ser sacerdote; mas bien debía ayudarme a serlo cada vez más.

VII
¡GRACIAS IGLESIA QUE ESTÁS EN POLONIA!

En este testimonio jubilar tengo que expresar mi gratitud a toda la Iglesia polaca, en cuyo seno naci6 y maduró mi sacerdocio. Es una Iglesia con una herencia milenaria de fe; una Iglesia que ha engendrado a lo largo de los siglos numerosos santos y beatos, y está confiada al patrocinio de dos Santos Obispos y Mártires, Wojciech y Stanislaw. Es una Iglesia profundamente unida al pueblo y a su cultura; una Iglesia que siempre ha sostenido y defendido al pueblo, especialmente en los momentos trágicos de su historia. Es también una Iglesia que en este siglo ha sido duramente probada: ha tenido que sostener una lucha dramática por la supervivencia contra dos sistemas totalitarios: contra el régimen inspirado en la ideología nazi durante la segunda guerra mundial; y después, en los largos decenios de la posguerra, contra la dictadura comunista y su ateísmo militante.

De ambas pruebas ha salido victoriosa, gracias al sacrificio de obispos, sacerdotes y de numerosos laicos; gracias a la familia polaca "fuerte en Dios". Entre los obispos del período bélico he de mencionar la figura inquebrantable del Príncipe Metropolitano de Cracovia, Adam Stefan Sapieha, y entre los del período de la posguerra, la figura del siervo de Dios Cardenal Stefan Wyszynski. Es una Iglesia que ha defendido al hombre, su dignidad y sus derechos fundamentales, una Iglesia que ha luchado valientemente por el derecho de los fieles a profesar su fe. Una Iglesia extraordinariamente dinámica, a pesar de las dificultades y los obstáculos que se interponían en el camino.

En este intenso clima espiritual se fue desarrollando mi misi6n de sacerdote y de obispo. He podido conocer, por decirlo así, desde dentro, los dos sistemas totalitarios que han marcado trágicamente nuestro siglo: el nazismo de una parte, con los horrores de la guerra y de los campos de concentración, y el comunismo, de otra, con su régimen de opresión y de terror. Es fácil comprender mi sensibilidad por la dignidad de toda persona humana y por el respeto de sus derechos, empezando por el derecho a la vida. Es una sensibilidad que se formó en los primeros años de sacerdocio y se ha afianzado con el tiempo. Es fácil entender también mi preocupación por la familia y por la juventud: todo esto ha crecido en mí de forma orgánica gracias a aquellas dramáticas experiencias.

El presbiterio de Cracovia

En el quincuagésimo aniversario de mi ordenación sacerdotal me dirijo con el pensamiento de modo particular al presbiterio de la Iglesia de Cracovia, del cual he sido miembro como sacerdote y después cabeza como Arzobispo. Me vienen a la memoria tantas figuras eminentes de párrocos y vicarios. Sería demasiado largo mencionarlos a todos uno a uno. A muchos de ellos me unían y me unen vínculos de sincera amistad. Los ejemplos de su santidad y de su celo pastoral han sido para mí de gran edificación. Indudablemente han tenido una influencia profunda sobre mi sacerdocio. De ellos he aprendido qué quiere decir en concreto ser pastor.

Estoy profundamente convencido del papel decisivo que el presbiterio diocesano tiene en la vida personal de todo sacerdote. La comunidad de sacerdotes, basada en una verdadera fraternidad sacramental, constituye un ambiente de primera importancia para la formación espiritual y pastoral. El sacerdote, por principio, no puede prescindir de la misma. Le ayuda a crecer en la santidad y constituye un apoyo seguro en las dificultades. ¿Cómo no expresar, con ocasión de mi jubileo de oro, mi gratitud a los sacerdotes de la Archidiócesis de Cracovia por su contribución a mi sacerdocio?

El don de los laicos

Estos días pienso también en todos los laicos que el Señor me ha hecho encontrar en mi misión de sacerdote y de obispo. Han sido para mí un don singular, por el cual no ceso de dar gracias a la Providencia. Son tan numerosos que no es posible citarlos a todos por su nombre, pero los llevo a todos en el corazón, porque cada uno de ellos ha ofrecido su propia aportación a la realización de mi sacerdocio. En cierto modo me han indicado el camino, ayudándome a comprender mejor mi ministerio y a vivirlo en plenitud. Ciertamente, de los frecuentes contactos con los laicos siempre he sacado mucho provecho. Entre ellos había simples obreros, hombres dedicados a la cultura y al arte, grandes científicos. De estos encuentros han nacido cordiales amistades, muchas de las cuales perduran aún. Gracias a ellos mi acción pastoral se ha multiplicado, superando barreras y penetrando en ambientes que de otro modo hubieran sido muy difíciles de alcanzar.

En verdad, me ha acompañado siempre la profunda conciencia de la necesidad urgente del apostolado de los laicos en la Iglesia. Cuando el Concilio Vaticano II habló de la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, pude experimentar una gran alegría: lo que el Concilio enseñaba respondía a las convicciones que habían guiado mi acción desde los primeros años de mi ministerio sacerdotal.

VIII
¿QUIÉN ES EL SACERDOTE?

En este testimonio personal no puedo limitarme al recuerdo de los acontecimientos y de las personas, sino que quisiera ir más allá para fijar la mirada mas profundamente, como para escrutar el misterio que desde hace cincuenta años me acompaña y me envuelve.

¿Qué significa ser sacerdote? Según San Pablo significa ante todo ser administrador de los misterios de Dios: "servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles'' (1 Co 4, 1-2). La palabra "administrador" no puede ser sustituida por ninguna otra. Está basada profundamente en el Evangelio: recuérdese la parábola del administrador fiel y del infiel (cf. Lc 12, 41-48). El administrador no es el propietario, sino aquel a quien el propietario confía sus bienes para que los gestione con justicia y responsabilidad. Precisamente por eso el sacerdote recibe de Cristo los bienes de la salvación para distribuirlos debidamente entre las personas a las cuales es enviado. Se trata de los bienes de la fe. El sacerdote, por tanto, es el hombre de la palabra de Dios, el hombre del sacramento, el hombre del "misterio de la fe''. Por medio de la fe accede a los bienes invisibles que constituyen la herencia de la Redención del mundo llevada a cabo por el Hijo de Dios. Nadie puede considerarse "propietario'' de estos bienes. Todos somos sus destinatarios. El sacerdote, sin embargo, tiene la tarea de administrarlos en virtud de lo que Cristo ha establecido.

Admirabile commercium!

La vocación sacerdotal es un misterio. Es el misterio de un "maravilloso intercambio" -admirabile commercium- entre Dios y el hombre. Este ofrece a Cristo su humanidad para que El pueda servirse de ella como instrumento de salvación, casi haciendo de este hombre otro sí mismo. Si no se percibe el misterio de este "intercambio" no se logra entender como puede suceder que un joven, escuchando la palabra ''¡sígueme!'', llegue a renunciar a todo por Cristo, en la certeza de que por este camino su personalidad humana se realizará plenamente.

¿Hay en el mundo una realización más grande de nuestra humanidad que poder representar cada día in persona Christi el Sacrificio redentor, el mismo que Cristo llevó a cabo en la Cruz? En este Sacrificio, por una parte, está presente del modo más profundo el mismo Misterio trinitario, y por otra está como "recapitulado'' todo el universo creado (cf. Ef 1, 10). La Eucaristía se realiza también para ofrecer "sobre el altar de la tierra entera el trabajo y el sufrimiento del mundo'', según una bella expresión de Teilhard de Chardin. He ahí por qué, en la acción de gracias después de la Santa Misa, se recita también el Cántico de los tres jóvenes del Antiguo Testamento: Benedicite omnia opera Domini Domino... En efecto, en la Eucaristía todas las criaturas visibles e invisibles, y en particular el hombre, bendicen a Dios como Creador y Padre y lo bendicen con las palabras y la acción de Cristo, Hijo de Dios.

Sacerdote y Eucaristía

"Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños (...) Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar'' (Lc 10, 21-22). Estas palabras del Evangelio de San Lucas, introduciéndonos en la intimidad del misterio de Cristo, nos permiten acercarnos también al misterio de la Eucaristía. En ella el Hijo consustancial al Padre, Aquel que sólo el Padre conoce, le ofrece el sacrificio de sí mismo por la humanidad y por toda la creación. En la Eucaristía Cristo devuelve al Padre todo lo que de El proviene. Se realiza así un profundo misterio de justicia de la criatura hacia el Creador. Es preciso que el hombre de honor al Creador ofreciendo, en una acción de gracias y de alabanza, todo lo que de El ha recibido. El hombre no puede perder el sentido de esta deuda, que solamente él, entre todas las otras realidades terrestres, puede reconocer y saldar como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta sus límites de criatura y el pecado que lo marca, el hombre no sería capaz de realizar este acto de justicia hacia el Creador si Cristo mismo, Hijo consustancial al Padre y verdadero hombre, no emprendiera esta iniciativa eucarística.

El sacerdocio, desde sus raíces, es el sacerdocio de Cristo. Es El quien ofrece a Dios Padre el sacrificio de sí mismo, de su carne y de su sangre, y con su sacrificio justifica a los ojos del Padre a toda la humanidad e indirectamente a toda la creación. El sacerdote, celebrando cada día la Eucaristía, penetra en el corazón de este misterio. Por eso la celebración de la Eucaristía es, para él, el momento más importante y sagrado de la jornada y el centro de su vida.

In persona Christi

Las palabras que repetimos al final del Prefacio -"Bendito el que viene en nombre del Señor...''- nos llevan a los acontecimientos dramáticos del Domingo de Ramos. Cristo va a Jerusalén para afrontar el sacrificio cruento del Viernes Santo. Pero el día anterior, durante la Ultima Cena, instituye el sacramento de este sacrificio. Pronuncia sobre el pan y sobre el vino las palabras de la consagración: "Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros (...) Este es el cáliz de mi Sangre, de la nueva y eterna alianza, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía''.

¿Qué "conmemoración"? Sabemos que a esta palabra hay que darle un sentido fuerte, que va más allá del simple recuerdo histórico. Estamos en el orden del "memorial" bíblico, que hace presente el acontecimiento mismo. ¡Es memoria-presencia! El secreto de este prodigio es la acción del Espíritu Santo, que el sacerdote invoca mientras extiende las manos sobre los dones del pan y del vino: "Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean para nosotros el Cuerpo y Sangre de Jesucristo Nuestro Señor". Así pues, no sólo el sacerdote recuerda los acontecimientos de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, sino que el Espíritu Santo hace que estos se realicen sobre el altar a través del ministerio del sacerdote. Este actúa verdaderamente in persona Christi. Lo que Cristo ha realizado sobre el altar de la Cruz, y que precedentemente ha establecido como sacramento en el Cenáculo, el sacerdote lo renueva con la fuerza del Espíritu Santo. En este momento el sacerdote está como envuelto por el poder del Espíritu Santo y las palabras que dice adquieren la misma eficacia que las pronunciadas por Cristo durante la Ultima Cena.

Mysterium fidei

Durante la Santa Misa, después de la transubstanciación, el sacerdote pronuncia las palabras: Mysterium fidei, ¡Misterio de la fe! Son palabras que se refieren obviamente a la Eucaristía. Sin embargo, en cierto modo, conciernen también al sacerdocio. No hay Eucaristía sin sacerdocio, como no hay sacerdocio sin Eucaristía. No sólo el sacerdocio ministerial está estrechamente vinculado a la Eucaristía; también el sacerdocio común de todos los bautizados tiene su raíz en este misterio. A las palabras del celebrante los fieles responden: "Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús''. Participando en el Sacrificio eucarístico los fieles se convierten en testigos de Cristo crucificado y resucitado, comprometiéndose a vivir su triple misión -sacerdotal, profética y real- de la que están investidos desde el Bautismo, como ha recordado el Concilio Vaticano II.

El sacerdote, como administrador de los ''misterios de Dios", está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Es él quien, anunciando la Palabra y celebrando los sacramentos, especialmente la Eucaristía, hace cada vez más consciente a todo el Pueblo de Dios su participación en el sacerdocio de Cristo, y al mismo tiempo lo mueve a realizarla plenamente. Cuando, después de la transubstanciación, resuena la expresión: Mysterium fidei, todos son invitados a darse cuenta de la particular densidad existencial de este anuncio, con referencia al misterio de Cristo, de la Eucaristía y del Sacerdocio.

¿No encuentra aquí, tal vez, su motivación más profunda la misma vocación sacerdotal? Una motivación que está totalmente presente en el momento de la Ordenación, pero que espera ser interiorizada y profundizada a lo largo de toda la existencia. Sólo así el sacerdote puede descubrir en profundidad la gran riqueza que le ha sido confiada. Cincuenta años después de mi Ordenación puedo decir que el sentido del propio sacerdocio se redescubre cada día más en ese Mysterium fidei. Esta es la magnitud del don del sacerdocio y es también la medida de la respuesta que requiere tal don. ¡El don es siempre más grande! Y es hermoso que sea así. Es hermoso que un hombre nunca pueda decir que ha respondido plenamente al don. Es un don y también una tarea: ¡siempre! Tener conciencia de esto es fundamental para vivir plenamente el propio sacerdocio.

Cristo, Sacerdote y Víctima

A través de las Letanías que había costumbre de recitar en el seminario de Cracovia, especialmente la víspera de la Ordenación presbiteral, he tenido siempre presente la verdad sobre el sacerdocio de Cristo. Me refiero a las Letanías a Cristo Sacerdote y Víctima. ¡Qué profundos pensamientos provocaban en mí! En el sacrificio de la Cruz, representado y actualizado en cada Eucaristía, Cristo se ofrece a sí mismo para la salvación del mundo. Las invocaciones litánicas recorren los diversos aspectos del misterio. Me recuerdan el simbolismo evocador de las imágenes bíblicas que están entretejidas. Me vienen a los labios en latín, como las he recitado en el seminario y después tantas veces en los años sucesivos:

Iesu, Sacerdos et Victima,
Iesu, Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, ...
Iesu, Pontifex ex hominibus assumpte,
Iesu, Pontifex pro hominibus constitute, ...
Iesu, Pontifex futurorum bonorum, ...
Iesu, Pontifex fidelis et misericors, ...
Iesu, Pontifex qui dilexisti nos et lavisti nos a peccatis in sanguine tuo, ...
Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam, ...
Iesu, Hostia sancta et immaculata, ...
Iesu, Hostia in qua habemus fiduciam et accessum ad Deum, ...
Iesu, Hostia vivens in saecula saeculorum.

(EI texto completo de las Letanías se encuentra en el Apéndice)

¡Cuánta riqueza teológica hay en estas expresiones! Se trata de letanías profundamente basadas en la Sagrada Escritura, sobre todo en la Carta a los Hebreos. Es suficiente releer este pasaje: "Cristo como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, (...) penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros (...) santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo!" (Hb 9, 11-14). Cristo es sacerdote porque es el Redentor del mundo. En el misterio de la Redención se inscribe el sacerdocio de todos los presbíteros. Esta verdad sobre la Redención y sobre el Redentor está enraizada en el centro mismo de mi conciencia, me ha acompañado en todos estos años, ha impregnado todas mis experiencias pastorales y me ha mostrado contenidos siempre nuevos.

En estos cincuenta años de vida sacerdotal me he dado cuenta de que la Redención, el precio que debía pagarse por el pecado, lleva consigo también un renovado descubrimiento, coma una "nueva creación", de todo lo que ha sido creado: el redescubrimiento del hombre como persona, del hombre creado por Dios varón y mujer, el redescubrimiento, en su verdad profunda, de todas las obras del hombre, de su cultura y civilización, de todas sus conquistas y actuaciones creativas. Después de mi elección como Papa, mi primer impulso espiritual fue dirigirme a Cristo Redentor. Nació así la Encíclica Redemptor hominis. Reflexionando sobre todo este proceso veo cada vez mejor la íntima relación que hay entre el mensaje de esta Encíclica y todo lo que se inscribe en el corazón del hombre por la participación en el sacerdocio de Cristo.

IX
SER SACERDOTE HOY

Cincuenta años de sacerdocio no son pocos. ¡Cuántas cosas han sucedido en este medio siglo de historia! Han surgido nuevos problemas, nuevos estilos de vida, nuevos desafíos. Viene espontáneo preguntarse: ¿qué supone ser sacerdote hoy, en este escenario en continuo movimiento mientras nos encaminamos hacia el tercer Milenio?

No hay duda de que el sacerdote, con toda la Iglesia, camina con su tiempo, y es oyente atento y benévolo, pero a la vez crítico y vigilante, de lo que madura en la historia. El Concilio ha mostrado como es posible y necesaria una auténtica renovación, en plena fidelidad a la Palabra de Dios y a la Tradición. Pero más allá de la debida renovación pastoral, estoy convencido de que el sacerdote no ha de tener ningún miedo de estar "fuera de su tiempo", porque el "hoy" humano de cada sacerdote está insertado en el "hoy" de Cristo Redentor. La tarea más grande para cada sacerdote en cualquier época es descubrir día a día este "hoy" suyo sacerdotal en el "hoy" de Cristo, aquel "hoy" del que habla la Carta a los Hebreos. Este "hoy" de Cristo está inmerso en toda la historia, en el pasado y en el futuro del mundo, de cada hombre y de cada sacerdote. "Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre'' (Hb 13,8). Así pues, si estamos inmersos con nuestro "hoy'' humano y sacerdotal en el "hoy" de Cristo, no hay peligro de quedarse en el "ayer", retrasados... Cristo es la medida de todos los tiempos. En su "hoy" divino-humano y sacerdotal se supera de raíz toda oposición -antes tan discutida- entre el "tradicionalismo" y el "progresismo''.

Las aspiraciones profundas del hombre

Si se analizan las aspiraciones del hombre contemporáneo en relación con el sacerdote se verá que, en el fondo, hay en el mismo una sola y gran aspiración: tiene sed de Cristo. El resto -lo que necesita a nivel económico, social y político- lo puede pedir a muchos otros. ¡Al sacerdote se le pide Cristo! Y de él tiene derecho a esperarlo, ante todo mediante el anuncio de la Palabra. Los presbíteros -enseña el Concilio- "tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios'' (Presbyterorum Ordinis, 4). Pero el anuncio tiende a que el hombre encuentre a Jesús, especialmente en el misterio eucarístico, corazón palpitante de la Iglesia y de la vida sacerdotal. Es un misterioso y formidable poder el que el sacerdote tiene en relación con el Cuerpo eucarístico de Cristo. De este modo es el administrador del bien más grande de la Redención porque da a los hombres el Redentor en persona. Celebrar la Eucaristía es la misión más sublime y más sagrada de todo presbítero. Y para mí, desde los primeros años de sacerdocio, la celebración de la Eucaristía ha sido no sólo el deber más sagrado, sino sobre todo la necesidad más profunda del alma.

Ministro de la misericordia

Como administrador del sacramento de la Reconciliación, el sacerdote cumple el mandato de Cristo a los Apóstoles después de su resurrección: "Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos'' (Jn 20, 22-23). ¡El sacerdote es testigo e instrumento de la misericordia divina! ¡Qué importante es en su vida el servicio en el confesionario! Precisamente en el confesionario se realiza del modo más pleno su paternidad espiritual. En el confesionario cada sacerdote se convierte en testigo de los grandes prodigios que la misericordia divina obra en el alma que acepta la gracia de la conversión. Es necesario, no obstante, que todo sacerdote al servicio de los hermanos en el confesionario tenga él mismo la experiencia de esta misericordia de Dios a través de la propia confesión periódica y de la dirección espiritual.

Administrador de los misterios divinos, el sacerdote es un especial testigo del Invisible en el mundo. En efecto, es administrador de bienes invisible e inconmensurables que pertenecen al orden espiritual y sobrenatural.

Un hombre en contacto con Dios

Como administrador de tales bienes, el sacerdote está en permanente y especial contacto con la santidad de Dios. "¡ Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo! Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria''. La majestad de Dios es la majestad de la santidad. En el sacerdocio el hombre es como elevado a la esfera de esta santidad, de algún modo llega a las alturas en las que una vez fue introducido el profeta Isaías. Y precisamente de esa visión profética se hace eco la liturgia eucarística: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Al mismo tiempo, el sacerdote vive todos los días, continuamente, el descenso de esta santidad de Dios hacia el hombre: benedictus qui venit in nomine Domini. Con estas palabras las multitudes de Jerusalén aclamaban a Cristo que llegaba a la ciudad para ofrecer el sacrificio por la redención del mundo. La santidad trascendente, de alguna manera "fuera del mundo" llega a ser en Cristo la santidad "dentro del mundo". Es la santidad del Misterio pascual.

Llamado a la santidad

En contacto continuo con la santidad de Dios, el sacerdote debe llegar a ser él mismo santo. Su mismo ministerio lo compromete a una opción de vida inspirada en el radicalismo evangélico. Esto explica que de un modo especial deba vivir el espíritu de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. En esta perspectiva se comprende también la especial conveniencia del celibato. De aquí surge la particular necesidad de la oración en su vida: la oración brota de la santidad de Dios y al mismo tiempo es la respuesta a esta santidad. He escrito en una ocasión: ''La oración hace al sacerdote y el sacerdote se hace a través de la oración''. Sí, el sacerdote debe ser ante todo hombre de oración, convencido de que el tiempo dedicado al encuentro íntimo con Dios es siempre el mejor empleado, porque además de ayudarle a él, ayuda a su trabajo apostólico. Si el Concilio Vaticano II habla de la vocación universal a la santidad, en el caso del sacerdote es preciso hablar de una especial vocación a la santidad. ¡Cristo tiene necesidad de sacerdotes santos! ¡El mundo actual reclama sacerdotes santos! Solamente un sacerdote santo puede ser, en un mundo cada vez mas secularizado, testigo transparente de Cristo y de su Evangelio. Solamente así el sacerdote puede ser guía de los hombres y maestro de santidad. Los hombres, sobre todo los jóvenes, esperan un guía así. ¡El sacerdote puede ser guía y maestro en la medida en que es un testigo auténtico!

La cura animarum

En mi ya larga experiencia, a través de situaciones tan diversas, me he afianzado en la convicción de que sólo desde el terreno de la santidad sacerdotal puede desarrollarse una pastoral eficaz, una verdadera "cura animarum". El auténtico secreto de los éxitos pastorales no está en los medios materiales, y menos aún en la "riqueza de medios''. Los frutos duraderos de los esfuerzos pastorales nacen de la santidad del sacerdote. ¡Este es su fundamento! Naturalmente son indispensables la formación, el estudio y la actualización; en definitiva. una preparación adecuada que capacite para percibir las urgencias y definir las prioridades pastorales. Sin embargo, se podría afirmar que las prioridades dependen también de las circunstancias, y que cada sacerdote ha de precisarlas y vivirlas de acuerdo con su obispo y en armonía con las orientaciones de la Iglesia universal. En mi vida he descubierto estas prioridades en el apostolado de los laicos, de modo especial en la pastoral familiar -campo en el que los mismos laicos me han ayudado mucho-, en la atención a los jóvenes y en el diálogo intenso con el mundo de la ciencia y de la cultura. Todo esto se ha reflejado en mi actividad científica y literaria. Surgió así el estudio Amor y responsabilidad y, entre otras cosas, una obra literaria: El taller del orfebre, con el subtítulo Meditaciones sobre el sacramento del matrimonio.

Una prioridad ineludible es hoy la atención preferencial a los pobres, los marginados y los emigrantes. Para ellos el sacerdote debe ser verdaderamente un "padre". Ciertamente los medios materiales son indispensables, como los que nos ofrece la moderna tecnología. Sin embargo, el secreto es siempre la santidad de vida del sacerdote que se expresa en la oración y en la meditación, en el espíritu de sacrificio y en el ardor misionero. Cuando pienso en los años de mi servicio pastoral como sacerdote y como obispo, más me convenzo de lo verdadero y fundamental que es esto.

Hombre de la Palabra

Me he referido ya al hecho de que para ser guía auténtico de la comunidad, verdadero administrador de los misterios de Dios, el sacerdote está llamado a ser hombre de la palabra de Dios, generoso e incansable evangelizador. Hoy, frente a las tareas inmensas de la "nueva evangelización'', se ve aún más esta urgencia.

Después de tantos años de ministerio de la Palabra, que especialmente como Papa me han visto peregrino por todos los rincones del mundo, debo dedicar algunas consideraciones a esta dimensión de la vida sacerdotal. Una dimensión exigente, ya que los hombres de hoy esperan del sacerdote antes que la palabra "anunciada" la palabra "vivida". El presbítero debe "vivir de la Palabra''. Pero al mismo tiempo, se ha de esforzar por estar también intelectualmente preparado para conocerla a fondo y anunciarla eficazmente. En nuestra época, caracterizada por un alto nivel de especialización en casi todos los sectores de la vida, la formación intelectual es muy importante. Esta hace posible entablar un diálogo intenso y creativo con el pensamiento contemporáneo. Los estudios humanísticos y filosóficos y el conocimiento de la teología son los caminos para alcanzar esta formación intelectual, que deberá ser profundizada durante toda la vida. El estudio, para ser auténticamente formativo, tiene necesidad de estar acompañado siempre por la oración, la meditación, la súplica de los dones del Espíritu Santo: la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Santo Tomás de Aquino explica como, con los dones del Espíritu Santo, todo el organismo espiritual del hombre se hace sensible a la luz de Dios, a la luz del conocimiento y también a la inspiración del amor. La súplica de los dones del Espíritu Santo me ha acompañado desde mi juventud y a ella sigo siendo fiel hasta ahora.

Profundización científica

Ciertamente, como enseña el mismo Santo Tomás, la "ciencia infusa", que es fruto de una intervención especial del Espíritu Santo, no exime del deber de procurarse la "ciencia adquirida".

Por lo que a mí respecta, como he dicho antes, inmediatamente después de la ordenación sacerdotal fui enviado a Roma para perfeccionar los estudios. Más tarde, por decisión de mi obispo, tuve que ocuparme de la ciencia como profesor de ética en la Facultad teológica de Cracovia y en la Universidad Católica de Lublin. Fruto de estos estudios fueron el doctorado sobre San Juan de la Cruz y después la tesis sobre Max Scheler para la enseñanza libre: más en concreto, sobre la aportación que su sistema ético de tipo fenomenológico puede dar a la formación de la teología moral. Debo verdaderamente mucho a este trabajo de investigación. Sobre mi precedente formación aristotélico-tomista se injertaba así el método fenomenológico, lo cual me ha permitido emprender numerosos ensayos creativos en este campo. Pienso especialmente en el libro "Persona y acción De este modo me he introducido en la corriente contemporánea del personalismo filosófico, cuyo estudio ha tenido repercusión en los frutos pastorales. A menudo constato que muchas de las reflexiones maduradas en estos estudios me ayudan durante los encuentros con las personas, individualmente o en los encuentros con las multitudes de fieles con ocasión de los viajes apostó1icos. Esta formación en el horizonte cultural del personalismo me ha dado una conciencia más profunda de cómo cada uno es una persona única e irrepetible, y considero que esto es muy importante para todo sacerdote.

El diálogo con el pensamiento contemporáneo

Gracias a los encuentros y coloquios con naturalistas, físicos, biólogos y también con historiadores, he aprendido a apreciar la importancia de las otras ramas del saber relativas a las materias científicas, desde las cuales se puede llegar a la verdad partiendo de perspectivas diversas. Es preciso, pues, que el esplendor de la verdad -Veritatis Splendor- las acompañe continuamente, permitiendo a los hombres encontrarse, intercambiar las reflexiones y enriquecerse recíprocamente. He traído conmigo desde Cracovia a Roma la tradición de encuentros interdisciplinares periódicos, que tienen lugar de modo regular durante el verano en Castel Gandolfo. Trato de ser fiel a esta buena costumbre.

"Labia sacerdotum scientiam custodiant..." (cf. Ml 2, 7). Me gusta recordar estas palabras del profeta Malaquías, citadas en las Letanías a Cristo Sacerdote y Víctima, porque tienen una especie de valor programático para quien está llamado a ser ministro de la Palabra. Este debe ser verdaderamente hombre de ciencia en el sentido más alto y religioso del término. Debe poseer y transmitir la "ciencia de Dios" que no es sólo un depósito de verdades doctrinales, sino experiencia personal y viva del Misterio, en el sentido indicado por el Evangelio de Juan en la gran oración sacerdotal: "Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo" (17, 3).

X
A LOS HERMANOS EN EL SACERDOCIO

Al concluir este testimonio sobre mi vocación sacerdotal, deseo dirigirme a todos los Hermanos en el sacerdocio: ¡a todos sin excepción! Lo hago con las palabras de San Pedro: "Hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección. Obrando así nunca caeréis" (2 Pe I, 10). ¡Amad vuestro sacerdocio! ¡Sed fieles hasta el final! Sabed ver en él aquel tesoro evangélico por el cual vale la pena darlo todo (cf. Mt 13, 44).

De modo particular me dirijo a aquellos de entre vosotros que viven un período de dificultad o incluso de crisis de su vocación. Quisiera que este testimonio personal mío -testimonio de sacerdote y de Obispo de Roma, que celebra las Bodas de Oro de la Ordenación- fuese para vosotros una ayuda y una invitación a la fidelidad. He escrito esto pensando en cada uno de vosotros, abrazándoos a todos con la oración.

Pupilla oculi

He pensado también en tantos jóvenes seminaristas que se preparan al sacerdocio. ¡Cuantas veces un obispo va con la mente y el corazón al seminario! Este es el primer objeto de sus preocupaciones. Se suele decir que el seminario es para un obispo la "pupila de sus ojos". El hombre defiende las pupilas de sus ojos porque le permiten ver. Así, en cierto modo, el obispo ve su Iglesia a través del seminario, porque de las vocaciones sacerdotales depende gran parte de la vida eclesial. La gracia de numerosas y santas vocaciones sacerdotales le permite mirar con confianza el futuro de su misión.

Digo esto basándome en los muchos años de mi experiencia episcopal. Fui nombrado obispo doce años después de mi Ordenación sacerdotal: buena parte de estos cincuenta años ha estado precisamente marcada por la preocupación por las vocaciones. La alegría del obispo es grande cuando el Señor da vocaciones a su Iglesia; su falta, por el contrario, provoca preocupación e inquietud. El Señor Jesús ha comparado esta preocupación a la del segador: "La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies" (Mt 9, 37).

Deo gratias!

No puedo terminar estas reflexiones, en el año de mis Bodas de Oro sacerdotales sin expresar al Señor de la mies la más profunda gratitud por el don de la vocación, por la gracia del sacerdocio, por las vocaciones sacerdotales en todo el mundo. Lo hago en unión con todos los obispos, que comparten la misma preocupación por las vocaciones y sienten la misma alegría cuando aumenta su número. Gracias a Dios, está en vías de superación una cierta crisis de vocaciones sacerdotales en la Iglesia. Cada nuevo sacerdote trae consigo una bendición especial: "Bendito el que viene en nombre del Señor''. En efecto, es Cristo mismo quien viene en cada sacerdote. Si San Cipriano ha dicho que el cristiano es "otro Cristo" -Christianus alter Christus-, con mayor razón se puede decir: Sacerdos alter Christus.

Que Dios mantenga en los sacerdotes una conciencia agradecida y coherente del don recibido, y suscite en muchos jóvenes una respuesta pronta y generosa a su llamada a entregarse sin reservas por la causa del Evangelio. De ello se beneficiarán los hombres y mujeres de nuestro tiempo, tan necesitados de sentido y de esperanza. De ello se alegrará la comunidad cristiana, que podrá afrontar con confianza las incógnitas y desafíos del tercer Milenio que ya está a las puertas.

Que la Virgen María acoja este testimonio mío como una ofrenda filial, para gloria de la Santísima Trinidad. Que la haga fecunda en el corazón de los hermanos en el sacerdocio y de tantos hijos de la Iglesia. Que haga de ella una semilla de fraternidad también para quienes, aun sin compartir la misma fe, me hacen con frecuencia el don de su escucha y del diálogo sincero.

APÉNDICE

Letanías de Nuestro Señor Jesucristo Sacerdote y VíctimaKyrie, eleison ...... Kyrie, eleison

Christe, eleison ...... Christe, eleison

Kyrie, eleison ...... Kyrie, eleison

Christe, audi nos ...... Christe, audi nos

Christe, exaudi nos ...... Christe, exaudi nos

Pater de caelis, Deus, ...... miserere nobis

Fili, Redemptor mundi, Deus, ..... miserere nobis

Spiritus Sancte, Deus, ...... miserere nobis

Sancta Trinitas, unus Deus, ...... miserere nobis

Iesu, Sacerdos et Victima, ...... miserere nobis

Iesu, Sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech, ..... miserere nobis

Iesu, Sacerdos quem misit Deus evangelizare pauperibus, .... miserere nobis

Iesu, Sacerdos qui in novissima cena formam sacrificii perennis instituisti, ..... miserere nobis

Iesu, Sacerdos semper vivens ad interpellandum pro nobis, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex quem Pater unxit Spiritu Sancto et virtute, .... miserere nobis

Iesu, Pontifex ex hominibus assumpte, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex pro hominibus constitute, .... miserere nobis

Iesu, Pontifex confessionis nostrae, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex amplioris prae Moysi gloriae, .... miserere nobis

Iesu, Pontifex tabernaculi veri, ... miserere nobis

Iesu, Pontifex futurorum bonorum, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex sancte, innocens et impollute, .... miserere nobis

Iesu, Pontifex fidelis et misericors, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex Dei et animarum zelo succense, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex in aeternum perfecte, ...... miserere nobis

Iesu, Pontifex qui per proprium sanguinem caelos penetrasti, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex qui nobis viam novam initiasti, ..... miserere nobis

Iesu, Pontifex qui dilexisti nos et lavisti nos a peccatis in sanguine tuo, ...... miserere nobis

Iesu, Pontifex qui tradidisti temetipsum Deo oblationem et hostiam, ....... miserere nobis

Iesu, Hostia Dei et hominum, ....... miserere nobis

Iesu, Hostia sancta et immaculata, ...... miserere nobis

Iesu, Hostia placabilis, ..... miserere nobis

Iesu, Hostia pacifica, ..... miserere nobis

Iesu, Hostia propitiationis et laudis, ..... miserere nobis

Iesu, Hostia reconciliationis et pacis, ..... miserere nobis

Iesu, Hostia in qua habemus fiduciam et accessum ad Deum, ..... miserere nobis

Iesu, Hostia vivens in saecula saeculorum, ...... miserere nobis

Propitius esto! ...... parce nobis, Iesu

Propitius esto! ..... exaudi nos, Iesu

A temerario in clerum ingressu, ..... libera nos, Iesu

A peccato sacrilegii, ..... libera nos, Iesu

A spiritu incontinentiae, ..... libera nos, Iesu

A turpi quaestu, ...... libera nos, Iesu

Ab omni simoniae labe, ...... libera nos, Iesu

Ab indigna opum ecclesiasticarum dispensatione, ...... libera nos, Iesu

Ab amore mundi eiusque vanitatum, ....... libera nos, Iesu

Ab indigna Mysteriorum tuorum celebratione, ....... libera nos, Iesu

Per aeternum sacerdotium tuum, ...... libera nos, Iesu

Per sanctam unctionem, qua a Deo Patre in sacerdotem constitutus es, ...... libera nos, Iesu

Per sacerdotalem spintum tuum, ...... libera nos, Iesu

Per ministerium illud, quo Patrem tuum super terram clarificasti, ...... libera nos,

Iesu Per cruentam tui ipsius immolationem semel in cruce factam, ...... libera nos, Iesu

Per illud idem sacrificium in altari quotidie renovatum, ...... libera nos, Iesu

Per divinam illam potestatem, quam in sacerdotibus tuis invisibiliter exerces, ...... libera nos, Iesu

Ut universum ordinem sacerdotalem in sancta religione conservare digneris, ...... Te rogamus, audi nos

Ut pastores secundum cor tuum populo tuo providere digneris, ..... Te rogamus, audi nos

Ut illos spiritus sacerdotii tui implere digneris, ..... Te rogamus, audi nos

Ut labia sacerdotum scientiam custodiant, ...... Te rogamus, audi nos

Ut in messem tuam operarios fideles mittere digneris, ..... Te rogamus, audi nos

Ut fideles mysteriorum tuorum dispensatores multiplicare digneris, ..... Te rogamus, audi nos

Ut eis perseverantem in tua voluntate famulatum tribuere digneris, ..... Te rogamus, audi nos

Ut eis in ministerio mansuetudinem, in actione sollertiam et in orationem constantia concedere digneris, ... Te rogamus, audi nos

Ut per eos sanctissimi Sacramenti cultum ubique promovere digneris, ...... Te rogamus, audi nos

Ut qui tibi bene ministraverunt, in gaudium tuum suscipere digneris, ...... Te rogamus, audi nos

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ...... parce nobis, Domine

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ...... exaudi nos, Domine

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ...... miserere nobis, Domine

Iesu, Sacerdos, ...... audi nos

Iesu, Sacerdos, ...... exaudi nos.

Oremus

Ecclesiae tuae, Deus, sanctificator et custos, suscita in ea per Spiritum tuum idoneos el fideles sanctorum mysteriorum dispensatores, ut eorum ministerio el exemplo christiana plebs in viam salutis te protegente dirigatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Deus, qui ministrantibus et ieiunantibus discipulis segregari iussisti Saulum et Barnabam in opus ad quod assumpseras eos, adesto nunc Ecclesiae tuae oranti, et tu, qui omnium corda nosti, ostende quos elegeris in ministerium. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Speriamo di esserci capiti, senza rancore.

4:03 PM  
Anonymous Anonimo said...

I do not drop a сomment, but aftег reаding a bunch of remarks heгe
"La gara delle Sigle dei cartoni animati Secondo turno".
I do have sοmе questіons for you іf уou do not
minԁ. Could it be οnlу mе оr ԁo
a fеw of the гemarks appear аs іf they are left by brain dead
viѕitors? :-Ρ And, if you are writіng at аdditional online
social siteѕ, I wοuld like tο keep up
with everything new you have to post. Could уou post a list of аll of all уour shareԁ pаges like
youг linkedin profile, Facebоok page or twitter feеԁ?


Feel free to ѵisit my web site :: payday loans uk

11:20 PM  
Anonymous Anonimo said...

I am sure thіs ρost haѕ touched all
the internet рeople, its гeally
really gooԁ рiece of writing on building uρ
new webpage.

Stоp by my website - payday loans no credit check

9:10 PM  
Anonymous Anonimo said...

Heуа i'm for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

Also visit my homepage ... payday loans
my web site - payday loans

12:13 AM  
Anonymous Anonimo said...

Hi thеre, its fastidious paragraph оn the topіc of media
рrіnt, ωe all bе аωare οf media is а great souгсe οf data.


Alѕo visіt mу web page - small loans

9:16 PM  
Anonymous Anonimo said...

Аmazing! Its rеаlly awesome piece of writіng,
I have gοt much cleаr idea rеgarԁing from this post.


Also visit mу weblοg ... instant payday loans

7:01 AM  
Anonymous Anonimo said...

Uѕeful іnfo. Lucκу mе I found
your ωebsite by aсcident, аnd I'm shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

Also visit my blog post :: Property for Sale

10:43 AM  
Anonymous Anonimo said...

You are sο intereѕting! I do not bеlieve I've read through anything like this before. So nice to discover another person with genuine thoughts on this topic. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that's neeԁed on the web,
someone wіth some originality!

Here is my web sitе ... payday loans

10:33 PM  
Anonymous Anonimo said...

Exсellent ρost. I was checking сonstаntly thiѕ blog and I am impгesѕed!
Extremеly uѕeful іnformatіοn spеcificallу
thе last pагt :) I cагe for such infοrmаtiоn muсh.
Ӏ ωas looκing fоr this particulаr info for a
very lоng tіmе. Thank yоu and bеst of luсk.


Here іs my pаge; payday loans

6:47 AM  
Anonymous Anonimo said...

Τhanks , I have just been searсhing for іnfo аpproхimаtely this subϳеct for ages and yours is the beѕt ӏ've found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the supply?

Also visit my page: bad credit payday loans

11:25 PM  
Anonymous Anonimo said...

Ӏt's awesome to pay a visit this website and reading the views of all friends concerning this article, while I am also keen of getting know-how.

Also visit my blog post short term loans

2:22 AM  
Anonymous Anonimo said...

Ӏncrediblе ροints. Sound aгgumеnts.

Κеep up the аmazing woгκ.


Alѕo visit my wеbpage; payday loans

2:22 AM  
Anonymous Anonimo said...

Whаt's up to every one, the contents present at this web site are really awesome for people experience, well, keep up the good work fellows.

Feel free to surf to my webpage :: payday loans

4:44 PM  
Anonymous Anonimo said...

Reallу no matter if ѕοmeonе doеѕn't understand then its up to other visitors that they will help, so here it occurs.

Feel free to surf to my homepage ... Payday Loans

4:22 PM  
Anonymous Anonimo said...

I'm not sure where you're gеtting youг іnfo,
but gοod topic. I nеeds to spend sοmе time
leаrnіng morе οr undeгstаnding
mоre. Thanks fοг fantastiс infοrmаtіon I
waѕ lοoking for this info fοr my misѕion.Hеre is mу wеblog ... Same Day Payday Loans

8:45 AM  

Posta un commento

<< Home